آرمان افضلی سروشک | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه آرمان افضلی سروشک : P77A922948 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای آرمان افضلی سروشک از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

علیرضا بدری بهنو | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه علیرضا بدری بهنو : P77A922947 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای علیرضا بدری بهنو از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

محمد رضا لیفکوهی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه محمد رضا لیفکوهی : P77A922946 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محمد رضا لیفکوهی از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

محمد عشقی حساس | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه محمد عشقی حساس : P77A922945 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محمد عشقی حساس از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

احسان سیف | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه احسان سیف : P77A922944 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای احسان سیف از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

نگار صلحی رشت آبادی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه نگار صلحی رشت آبادی : P77A922943 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم نگار صلحی رشت آبادی از

بیشتر بخوانید

شیدا سلیم پور | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه شیدا سلیم پور : P77A922942 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم شیدا سلیم پور از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

صبحی سلیمی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه صبحی سلیمی : P77A922941 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم صبحی سلیمی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

رضا پویا | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه رضا پویا: P77A922940 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای رضا پویا از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

سپهر سیف اللهی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه سپهر سیف اللهی: P77A922939 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سپهر سیف اللهی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

عرفان جوربنیان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه عرفان جوربنیان: P77A922938 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای عرفان جوربنیان از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محسن محمدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه محسن محمدی: P77A922937 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محسن محمدی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید