قهوه های دمی رقیه شهبازی فشتالی | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923459 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه رقیه شهبازی فشتالی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

باریستا محمداحسان انتظاری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923458 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمداحسان انتظاری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا جاوید پیری زاده | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923457 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ جاوید پیری زاده گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا مصطفی توفیقی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923456 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مصطفی توفیقی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا سپیده فرزانه مراد | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923455 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا سپیده فرزانه مراد گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

باریستا علی فلاحی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923454 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا علی فلاحی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا عرفان حسین دوست | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923453 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ عرفان حسین دوست گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا سهراب رضائیان | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923452 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سهراب رضائیان گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا امین وهاب | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923451 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امین وهاب گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا محمدمهدی اردانی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923450 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدمهدی اردانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا امیرحمزه اسماعیلی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923449 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرحمزه اسماعیلی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا مجتبی شمس آبادی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923448 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مجتبی شمس آبادی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید