عرفان خدامراد میکسولوژی | آموزش نوشیدنی سرد با مدرک بین المللی

عرفان خدامراد میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A926634 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology عرفان خدامراد

بیشتر بخوانید

فرید ساعدپناه میکسولوژی | آموزش نوشیدنی سرد با مدرک بین المللی

فرید ساعدپناه میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A926633 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology فرید ساعدپناه

بیشتر بخوانید

سیدمهراد مرتضوی تبریزی میکسولوژی | آموزش نوشیدنی سرد با مدرک بین المللی

سیدمهراد مرتضوی تبریزی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A926632 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology سیدمهراد

بیشتر بخوانید

دانیال بابائی میکسولوژی | آموزش نوشیدنی سرد با مدرک بین المللی

دانیال بابائی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A926631 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology دانیال بابائی

بیشتر بخوانید

ماهان قراخانی میکسولوژی | آموزش نوشیدنی سرد با مدرک بین المللی

ماهان قراخانی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A926630 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology ماهان قراخانی

بیشتر بخوانید

نیما حاجوی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

نیما حاجوی باریستا شماره گواهینامه : P77A926629 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

سیدداریوش هواجوی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیدداریوش هواجوی باریستا شماره گواهینامه : P77A926628 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

عرفان مفید باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

عرفان مفید باریستا شماره گواهینامه : P77A926627 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

حمیدرضا ترابی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

حمیدرضا ترابی باریستا شماره گواهینامه : P77A926626 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

مهدی قراخانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهدی قراخانی باریستا شماره گواهینامه : P77A926625 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

سیدمحسن رضوی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیدمحسن رضوی باریستا شماره گواهینامه : P77A926624 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

میثم عبدالهی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

میثم عبدالهی باریستا شماره گواهینامه : P77A926623 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید