احمد صحرائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

احمد صحرائی باریستا شماره گواهینامه : P77A927283 احمد صحرائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

سیدمحسن جوادی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیدمحسن جوادی باریستا شماره گواهینامه : P77A927282 سیدمحسن جوادی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

نیما آقانیا باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

نیما آقانیا باریستا شماره گواهینامه : P77A927281 نیما آقانیا باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

ابوالفضل ارگون باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

ابوالفضل ارگون باریستا شماره گواهینامه : P77A927280 ابوالفضل ارگون باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

علی بختیاریان باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علی بختیاریان باریستا شماره گواهینامه : P77A927279 علی بختیاریان باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

ستاره براری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

ستاره براری باریستا شماره گواهینامه : P77A927278 ستاره براری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

زهره حاجی پور باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

زهره حاجی پور باریستا شماره گواهینامه : P77A927277 زهره حاجی پور باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

مریم فریزی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مریم فریزی باریستا شماره گواهینامه : P77A927276 مریم فریزی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

علیرضا محمدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علیرضا محمدی باریستا شماره گواهینامه : P77A927275 علیرضا محمدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

امیر صابریان بروجنی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

امیر صابریان بروجنی باریستا شماره گواهینامه : P77A927274 امیر صابریان بروجنی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

علی مخدومی دیوشلی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علی مخدومی دیوشلی باریستا شماره گواهینامه : P77A927273 علی مخدومی دیوشلی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

سروش قاسمی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سروش قاسمی باریستا شماره گواهینامه : P77A927272 سروش قاسمی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید