مهران محسنی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924891 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مهران محسنی مدرک

بیشتر بخوانید

علیرضا قاسمی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924890 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علیرضا قاسمی مدرک

بیشتر بخوانید

سهیل حشمت مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924889 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سهیل حشمت مدرک

بیشتر بخوانید

علیرضا شهیدیان مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924888 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علیرضا شهیدیان مدرک

بیشتر بخوانید

زهرا عباس نژادئیلانجق مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924887 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی زهرا عباس نژادئیلانجق

بیشتر بخوانید

زهرا علی محمدی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924886 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا زهرا علی محمدی مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

مجتبی خدادادی ارکوینی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924885 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مجتبی خدادادی ارکوینی مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

غلامرضا مهدوی اقدم مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924884 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها غلامرضا مهدوی اقدم مدرک بین المللی تعمیرات

بیشتر بخوانید

مسعود زنگنه مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924883 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها مسعود زنگنه مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

حسین منفرد مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924882 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها حسین منفرد مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

خشایار زرین پور مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924881 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها خشایار زرین پور مدرک بین المللی تعمیرات

بیشتر بخوانید

محمد رمضانی زاده مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924880 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها محمد رمضانی زاده مدرک بین المللی تعمیرات

بیشتر بخوانید