علیرضا مومنی خراجی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924736 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علیرضا مومنی خراجی

بیشتر بخوانید

علی عسکری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924735 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علی عسکری مدرک

بیشتر بخوانید

مسعود محمدی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924734 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مسعود محمدی مدرک

بیشتر بخوانید

سیدپارسا اسمعیل زاده پهنه کلائی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924733 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سیدپارسا اسمعیل زاده

بیشتر بخوانید

مژگان یوسفی مدرک بین المللی لاته آرت | آموزش طراحی روی قهوه – لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924732 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت مژگان یوسفی مدرک بین

بیشتر بخوانید

مسعود محمدی مدرک بین المللی لاته آرت | آموزش طراحی روی قهوه – لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924731 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت مسعود محمدی مدرک بین

بیشتر بخوانید

سیدپارسا اسمعیل زاده پهنه کلائی مدرک بین المللی لاته آرت | آموزش طراحی روی قهوه – لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924730 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت سیدپارسا اسمعیل زاده پهنه

بیشتر بخوانید

مهران عسگری زاده مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924729 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مهران عسگری زاده مدرک باریستا | آموزش خصوصی

بیشتر بخوانید

مجید دولت خواه قره شیران مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924728 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مجید دولت خواه قره شیران مدرک باریستا |

بیشتر بخوانید

آوین دشتی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924727 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آوین دشتی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه،

بیشتر بخوانید

محمدرضا مقدم حصاری مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924726 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدرضا مقدم حصاری مدرک باریستا | آموزش خصوصی

بیشتر بخوانید

محمد خسروی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924725 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمد خسروی مدرک

بیشتر بخوانید