لیست کامل هنرجویان

لیست کامل هنرجویان – اطلاعات کامل دوره هایی که هنرجویان مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران شرکت نموده اند.

آموزشآموزش 0 تا 100طراحی روی قهوه ـ لاته آرتلیست کامل هنرجویان

رزا چابک لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت آبان 1402

رزا چابک لاته آرت شماره گواهینامه : P77A9210001 رزا چابک لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت آبان

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100طراحی روی قهوه ـ لاته آرتلیست کامل هنرجویان

حسین ماسبی نیا لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت آبان 1402

حسین ماسبی نیا لاته آرت شماره گواهینامه : P77A9210000 حسین ماسبی نیا لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

باران خاتمی پور باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

باران خاتمی پور باریستا شماره گواهینامه : P77A929999 باران خاتمی پور باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

زهرا عبادی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

زهرا عبادی باریستا شماره گواهینامه : P77A929998 زهرا عبادی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

فائزه براهوئی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

فائزه براهوئی باریستا شماره گواهینامه : P77A929997 فائزه براهوئی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

محمدرضا سلامی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

محمدرضا سلامی باریستا شماره گواهینامه : P77A929996 محمدرضا سلامی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

حسام کریمی احمدآبادی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

حسام کریمی احمدآبادی باریستا شماره گواهینامه : P77A929995 حسام کریمی احمدآبادی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

سیدحسن حسینی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

سیدحسن حسینی باریستا شماره گواهینامه : P77A929994 سیدحسن حسینی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

احمد کاظمی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

احمد کاظمی باریستا شماره گواهینامه : P77A929993 احمد کاظمی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

امیرمهدی زارع رحیمی آبادی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

امیرمهدی زارع رحیمی آبادی باریستا شماره گواهینامه : P77A929992 امیرمهدی زارع رحیمی آبادی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

مریم رحمانی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

مریم رحمانی باریستا شماره گواهینامه : P77A929991 مریم رحمانی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

رومینا اسکندری باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

رومینا اسکندری باریستا شماره گواهینامه : P77A929990 رومینا اسکندری باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More