شاهین دادرس | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923235 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه شاهین دادرس گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

محمدمعین نازاری | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923234 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه محمدمعین نازاری گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

نیما فاضلی | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923175 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه نیما فاضلی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

حسین علیپور | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923152 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه حسین علیپور گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

صابر گودرزی | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923151 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه صابر گودرزی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

سمانه صفائی بناب | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923149 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه سمانه صفائی بناب گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

پیام ملک محمدی | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923134 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه پیام ملک محمدی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

مارال حقیقی جو | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923133 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه مارال حقیقی جو گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

یاسین قادری | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923096 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه یاسین قادری گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

پرهام پروین | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923095 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه پرهام پروین گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

علی بیژنی | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923091 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه علی بیژنی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

میثم مرادی | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه دوره بروئینگ میثم مرادی : P77A923039 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم –

بیشتر بخوانید