گلناز باقریان | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه دوره بروئینگ گلناز باقریان : P77A922964 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم –

بیشتر بخوانید

محمد مهدی یوسف زاده | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه محمد مهدی یوسف زاده : P77A922928 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم –

بیشتر بخوانید

مهرنوش فرزائی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه مهرنوش فرزائی : P77A922926 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

مجید محسنی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه مجید محسنی : P77A922925 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

مجتبی سلطانی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه مجتبی سلطانی : P77A922874 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

پارسا شهبازیان | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه پارسا شهبازیان : P77A922873 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

عارف علینژاد | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه عارف علینژاد : P77A922843 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

مهدی خرمی نژاد | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه مهدی خرمی نژاد : P77A922803 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ

بیشتر بخوانید

سروش نصیری | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه سروش نصیری : P77A922768 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

فرزام میرابی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه فرزام میرابی : P77A922752 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

فاروق انجیری مطلق | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه فاروق انجیری مطلق : P77A922703 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ

بیشتر بخوانید

آروین هاشم زهی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه آروین هاشم زهی  : P77A922691 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ

بیشتر بخوانید