دوره دم آوری قهوه برای کارکنان سازمان مدیریت برنامه و بودجه | 1400/10/29

آموزش دم آوری قهوه در منزل – گزارش تصویری دوره دم آوری قهوه برای کارکنان سازمان مدیریت برنامه و بودجه

بیشتر بخوانید

الهه قلعه قوند | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925647 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه الهه قلعه قوند

بیشتر بخوانید

مصطفی گرجی زاده | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925646 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه مصطفی گرجی زاده

بیشتر بخوانید

هادی رهنمای راد | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925609 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه هادی رهنمای راد

بیشتر بخوانید

ارسلان رمضانی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925608 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه ارسلان رمضانی |

بیشتر بخوانید

محمدحسین اسکندری عزیز | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925530 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه محمدحسین اسکندری عزیز

بیشتر بخوانید

رضا اصغری | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925529 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه رضا اصغری |

بیشتر بخوانید

دادمهر رجعتی حقی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925528 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه دادمهر رجعتی حقی

بیشتر بخوانید

شایان رضائی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925494 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه شایان رضائی |

بیشتر بخوانید

سارینا معرف دزفولی مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A925400 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه سارینا معرف دزفولی

بیشتر بخوانید

آوا کمری مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A925292 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه آوا کمری مدرک

بیشتر بخوانید

سیدمانی میرفخرائی مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A925291 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه سیدمانی میرفخرائی مدرک

بیشتر بخوانید