قهوه های دمی – موج سوم

قهوه های دمی – موج سوم، مقدمه ای بر قهوه، روش کار کردن با متد های Chemex، aeropress، Cold Brew، frenchpress، v60، روش های مختلف Extraction، Turbulence، تاثیر دما ، آب ، نوع قهوه و آسیاب بر روی کیفیت عصاره گیری قهوه، مفاهیم مورد بحث در این دوره :، مفهوم دم آوری، تی دی اس و رفرکتومتر (TDS & Refractometer)ف نسبت دم آوری (Brew Ratio)، عصاره گیری (Extraction)، روش های کلی دم آوری قهوه، تکنیک های افزایش مهارت دم آوری (Brew Manipulation)، ابزارهای دم آوری قهوه (Coffee Brewing Tools)، آموزش انواع قهوه های دمی، قهوه ترک، قهوه فرانسه، قهوه عربی، قهوه اسپرسو، قهوه دمی، قهوه سایفون، قهوه وی 60، قهوه کمکس، قهوه فرنچ پرس، قهوه کالیتا، قهوه v60، قهوه ایروپرس، قهوه اروپرس، قهوه کلد برو، قهوه سرد دم، قهوه نل دریپ، قهوه نیل دریپ، آموزش قهوه ترک، آموزش قهوه فرانسه، آموزش قهوه عربی، آموزش قهوه اسپرسو، آموزش قهوه دمی، آموزش قهوه سایفون، آموزش قهوه وی 60، آموزش قهوه کمکس، آموزش قهوه فرنچ پرس، آموزش قهوه کالیتا، آموزش قهوه v60، آموزش قهوه ایروپرس، آموزش قهوه اروپرس، آموزش قهوه کلد برو، آموزش، قهوه سرد دم، آموزش قهوه نل دریپ، آموزش قهوه نیل دریپ، آموزش قهوه های موج سوم، قهوه های موج سوم، آموزش قهوه ها، آموزش قهوه های دم کردنی، ترک، فرانسه، عربی، اسپرسو، دمی، سایفون، وی 60، کمکس، فرنچ پرس، کالیتا، v60، ایروپرس، اروپرس، کلد برو، سرد دم، نل دریپ، نیل دریپ

آموزشآموزش 0 تا 100قهوه های دمی - موج سوملیست کامل هنرجویان

علی غفوری قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه شهریور 1402

علی غفوری قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A929536 علی غفوری قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100قهوه های دمی - موج سوملیست کامل هنرجویان

ساتیار اسلامی فارسانی قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه شهریور 1402

ساتیار اسلامی فارسانی قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A929535 ساتیار اسلامی فارسانی قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100قهوه های دمی - موج سوملیست کامل هنرجویان

ابوالفضل بهجت منش قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه شهریور 1402

ابوالفضل بهجت منش قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A929534 ابوالفضل بهجت منش قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100قهوه های دمی - موج سوملیست کامل هنرجویان

دانیال امیری قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه شهریور 1402

دانیال امیری قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A929533 دانیال امیری قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100قهوه های دمی - موج سوملیست کامل هنرجویان

فاطمه محمدزاده قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه شهریور 1402

فاطمه محمدزاده قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A929532 فاطمه محمدزاده قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100قهوه های دمی - موج سوملیست کامل هنرجویان

علی عطائی فر قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه مرداد 1402

علی عطائی فر قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A929343 علی عطائی فر قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100قهوه های دمی - موج سوملیست کامل هنرجویان

مجید محمدی درگاه قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه مرداد 1402

مجید محمدی درگاه قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A929342 مجید محمدی درگاه قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم

Read More
آموزش 0 تا 100قهوه های دمی - موج سوملیست کامل هنرجویان

امیرحسین مشقتی قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه مرداد 1402

امیرحسین مشقتی قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A929341 امیرحسین مشقتی قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100قهوه های دمی - موج سوملیست کامل هنرجویان

پارمیدا بابامرادی قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه مرداد 1402

پارمیدا بابامرادی قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A929340 پارمیدا بابامرادی قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100قهوه های دمی - موج سوملیست کامل هنرجویان

ثنا علیزاده قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه مرداد 1402

ثنا علیزاده قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A929171 ثنا علیزاده قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100قهوه های دمی - موج سوملیست کامل هنرجویان

لیلا مرادی قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه مرداد 1402

لیلا مرادی قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A929170 لیلا مرادی قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100قهوه های دمی - موج سوملیست کامل هنرجویان

علی دشتی قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه مرداد 1402

علی دشتی قهوه دمی شماره گواهینامه : P77A929169 علی دشتی قهوه دمی | آموزش نسل سوم قهوه ،دم آوری قهوه

Read More