امیرمحمد برغمدی روست قهوه | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924146 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری امیرمحمد برغمدی گواهینامه دوره تخصصی فراوری

بیشتر بخوانید

سامان بخش نژادیان روست قهوه | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924145 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری سامان بخش نژادیان گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

ساسان زاهد رحیمی روست قهوه | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924144 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری ساسان زاهد رحیمی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

حسین نعامی روست قهوه | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A924143 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری حسین نعامی گواهینامه دوره تخصصی فراوری

بیشتر بخوانید

روزبه مونسی روست قهوه | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923936 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری روزبه مونسی گواهینامه دوره تخصصی فراوری

بیشتر بخوانید

سیدمحمد موسوی روست قهوه | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923935 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری سیدمحمد موسوی گواهینامه دوره تخصصی فراوری

بیشتر بخوانید

فطانه بهروزیان روست قهوه | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923934 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری فطانه بهروزیان گواهینامه دوره تخصصی فراوری

بیشتر بخوانید

روست قهوه محبوبه شریب زاده | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923647 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری محبوبه شریب زاده گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

روست قهوه محمدرضا خاکبیز | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923646 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری محمدرضا خاکبیز گواهینامه دوره تخصصی روست

بیشتر بخوانید

روست قهوه ایرج سهرابی فر | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923508 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری ایرج سهرابی فر گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

روست قهوه میلاد بابایی سوره | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923507 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری میلاد بابایی سوره گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

روست قهوه محسن کریمی نیا | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923412 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری محسن کریمی نیا گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید