امیر ارسلان رحیمیان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239459 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ امیر ارسلان رحیمیان گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

پوریا فرخی کندسری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239458 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ پوریا فرخی کندسری گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

متین رحمتی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239457 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ متین رحمتی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سید امیر حسین هاشمی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239456 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سید امیر حسین هاشمی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

بیژن ذاکری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239455 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ بیژن ذاکری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

احمد لبخنده باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239454 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ احمد لبخنده گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

مهدی بنائی خلیل آباد باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239453 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مهدی بنائی خلیل آباد گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

مجید ناصری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239452 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مجید ناصری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

محمد اعتمادالعلماء باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923940 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمد اعتمادالعلماء گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

مرتضی سیدان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923939 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مرتضی سیدان گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

علی خرم باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923938 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ علی خرم گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

عرفان شوکتی میر باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923937 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ عرفان شوکتی میر گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید