زهرا ساکت کاشانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922539 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم زهرا ساکت کاشانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

ابوالحسن کردی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922538 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای ابوالحسن کردی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

محمود براهویی شام | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922537 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمود براهویی شام از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سینا رضایی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922536 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سینا رضایی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

ستاره ستوده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922531 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم ستاره ستوده از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

ناربه کریمیان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922530 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای ناربه کریمیان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

علی اصغر محلوجی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922529 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علی اصغر محلوجی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

شایان قنبری سعید | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922528 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای شایان قنبری سعید از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

هومن نداف | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922527 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای هومن نداف از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

پیمان رحمانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922526 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای پیمان رحمانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

علیرضا شکوریان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922496 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علیرضا شکوریان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

محمد رضا عبدالله پور | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922495 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمد رضا عبدالله پور از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید