سهیل رودباری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه سهیل رودباری : P77A922740 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سهیل رودباری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

کیوان حاجی زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه کیوان حاجی زاده : P77A922739 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای کیوان حاجی زاده از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

جواد مرشدی زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه جواد مرشدی زاده : P77A922738 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای جواد مرشدی زاده از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

میلاد براتی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه میلاد براتی : P77A922737 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای میلاد براتی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

شهاب بستر آهنگ | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه شهاب بستر آهنگ : P77A922736 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای شهاب بستر آهنگ از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

میترا یزدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه نارسیس میترا یزدی : P77A922735 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم میترا یزدی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

نارسیس مهرافشان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه نارسیس مهرافشان : P77A922734 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم نارسیس مهرافشان از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

منا خوشرو | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه منا خوشرو : P77A922733 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم منا خوشرو از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

فرشید صمدپور | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه فرشید صمدپور : P77A922720 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای فرشید صمدپور از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مصطفی رضایی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه مصطفی رضایی : P77A922719 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مصطفی رضایی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

جواد حمیدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه جواد حمیدی : P77A922718 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای جواد حمیدی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

امیرحسین مهری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه امیرحسین مهری : P77A922717 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای امیرحسین مهری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید