احمد صحرائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

احمد صحرائی باریستا شماره گواهینامه : P77A927283 احمد صحرائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

سیدمحسن جوادی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیدمحسن جوادی باریستا شماره گواهینامه : P77A927282 سیدمحسن جوادی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

نیما آقانیا باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

نیما آقانیا باریستا شماره گواهینامه : P77A927281 نیما آقانیا باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

ابوالفضل ارگون باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

ابوالفضل ارگون باریستا شماره گواهینامه : P77A927280 ابوالفضل ارگون باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

علی بختیاریان باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علی بختیاریان باریستا شماره گواهینامه : P77A927279 علی بختیاریان باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

ستاره براری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

ستاره براری باریستا شماره گواهینامه : P77A927278 ستاره براری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

سروش قاسمی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سروش قاسمی باریستا شماره گواهینامه : P77A927272 سروش قاسمی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

محمدرضا خوشابی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

محمدرضا خوشابی باریستا شماره گواهینامه : P77A927271 محمدرضا خوشابی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

علی پاینده باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علی پاینده باریستا شماره گواهینامه : P77A927270 علی پاینده باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

علیرضا داداشی ینگجه لو باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علیرضا داداشی ینگجه لو باریستا شماره گواهینامه : P77A927269 علیرضا داداشی ینگجه لو باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت

بیشتر بخوانید

صدرا رستی خواه باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

صدرا رستی خواه باریستا شماره گواهینامه : P77A927268 صدرا رستی خواه باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

مهرداد محمودی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهرداد محمودی باریستا شماره گواهینامه : P77A927267 مهرداد محمودی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید