امیرعلی حسین زاده آذری باریستا | مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924203 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرعلی حسین زاده آذری گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

علی عزت قره لر باریستا | مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924203 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی عزت قره لر گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

امیرحسین حبیبی باریستا | مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924202 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرحسین حبیبی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

سیدامیرحسین احمدی باریستا | مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924201 مدرک بین المللی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سیدامیرحسین احمدی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

حمیدرضا ریگی زادگان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924195 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ حمیدرضا ریگی زادگان گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

مسعود کاظمی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924194 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مسعود کاظمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

علی ملک نیا باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924193 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ علی ملک نیا گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

محمدامین قائدی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924186 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدامین قائدی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

کامل ابراهیمی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924185 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ کامل ابراهیمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

پیمان خدائی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924184 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ پیمان خدائی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

فاطمه رحمانی مطلق باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924183 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ فاطمه رحمانی مطلق گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

محمدجواد رحمانی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924173 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدجواد رحمانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید