فاطمه بیوک آقازاده | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ فاطمه بیوک آقازاده : P77A922986 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم فاطمه

بیشتر بخوانید

ابوالفضل یزدانی نوگورانی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ ابوالفضل یزدانی نوگورانی : P77A922985 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

رسول محمدیان | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ رسول محمدیان : P77A922984 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای رسول

بیشتر بخوانید

رسول ادب | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ رسول ادب : P77A922983 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای رسول

بیشتر بخوانید

محمدرضا بادبرین | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدرضا بادبرین : P77A922982 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمدرضا

بیشتر بخوانید

محمدامین بی خبر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدامین بی خبر : P77A922981 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

یوسف افچنگی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ یوسف افچنگی : P77A922980 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای یوسف

بیشتر بخوانید

ابوالفضل جمالپور | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ ابوالفضل جمالپور : P77A922979 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای ابوالفضل

بیشتر بخوانید

مهدی پناهی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ مهدی پناهی : P77A922978 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مهدی

بیشتر بخوانید

مسعود شریفی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ مسعود شریفی : P77A922973 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مسعود

بیشتر بخوانید

سعید کرامت | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ سعید کرامت : P77A922972 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سعید

بیشتر بخوانید

پیام ملک محمدی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ پیام ملک محمدی : P77A922971 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید