حسین محمدی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925257 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی حسین محمدی مدرک

بیشتر بخوانید

رضا اسفندیار مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925256 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی رضا اسفندیار مدرک

بیشتر بخوانید

سینا درستی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925255 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سینا درستی مدرک

بیشتر بخوانید

محمدعلی ملکی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925254 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدعلی ملکی مدرک

بیشتر بخوانید

نسترن کمالی نژاد مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925249 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی نسترن کمالی نژاد

بیشتر بخوانید

مریم کفائی امانی نژاد مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925248 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مریم کفائی امانی

بیشتر بخوانید

امیر صابر مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925247 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی امیر صابر مدرک

بیشتر بخوانید

علی اسدی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925246 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علی اسدی مدرک

بیشتر بخوانید

مبین دقیقی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925245 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مبین دقیقی مدرک

بیشتر بخوانید

فاطمه کریمی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925232 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی فاطمه کریمی مدرک

بیشتر بخوانید

الناز پیراسته مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925231 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی الناز پیراسته مدرک

بیشتر بخوانید

ملیحه مروج مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925230 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی ملیحه مروج مدرک

بیشتر بخوانید