سامان نعیمی اکبر مدرک بین المللی مدیریت | دوره تخصصی کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924448 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران با مدرک بین المللی مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

مهدی سلیمی هیزجی مدرک بین المللی مدیریت | دوره تخصصی کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924447 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران با مدرک بین المللی مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

فاطمه آسن مدرک بین المللی مدیریت کسب و کار | دوره تخصصی کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924274 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران با مدرک بین المللی مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

زینب غلاث مدرک بین المللی مدیریت کسب و کار | دوره تخصصی کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924273 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران با مدرک بین المللی مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

مجید مرادی مدیریت کسب و کار | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924134 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران مجید مرادی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب

بیشتر بخوانید

فرهاد داداشی مدیریت کسب و کار | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924133 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران فرهاد داداشی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب

بیشتر بخوانید

مدیریت کسب و کار نیلوفر راستگرد لنگرودی | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A924012 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران نیلوفر راستگرد لنگرودی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت

بیشتر بخوانید

مدیریت کسب و کار مهتاب علینژاد | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A923794 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران مهتاب علینژاد گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب

بیشتر بخوانید

مدیریت کسب و کار حامد فریدفر | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A923786 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران حامد فریدفر گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب

بیشتر بخوانید

مدیریت کسب و کار آرزو رفیعی زاده | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A923769 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران آرزو رفیعی زاده گواهینامه دوره تخصصی مدیریت

بیشتر بخوانید

مدیریت کسب و کار سیده درناز مرتضوی جهرمی | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A923768 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران سیده درناز مرتضوی جهرمی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

مدیریت کسب و کار علیرضا حسینخانی | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A923742 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران علیرضا حسینخانی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب

بیشتر بخوانید