دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی قابل ترجمه، دارای امتیاز مهاجرت و درخواست ویزای کار

international certificate courses – barista & coffee academy – International Cooking School in Tehran دوره های تخصصی مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی

صبحانه یک وعده غذایی مهم تلقی می شود، چون روزه شبانه را می شکند، ذخیره گلوکز بدن را مجدداً پر

بیشتر بخوانید

راحیل فرهنگی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922523 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه خانم راحیل فرهنگی از مدرسه آشپزی ایران Certificate of breakfast

بیشتر بخوانید

علیرضا شکوریان | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922522 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای علیرضا شکوریان از مدرسه آشپزی ایران Certificate of breakfast

بیشتر بخوانید

سجاد عزیزی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922521 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سجاد عزیزی از مدرسه آشپزی ایران Certificate of breakfast

بیشتر بخوانید

سید مجتبی حسینی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922520 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سید مجتبی حسینی از مدرسه آشپزی ایران Certificate of

بیشتر بخوانید

ریحانه احمدی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922519 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه خانم ریحانه احمدی از مدرسه آشپزی ایران Certificate of breakfast

بیشتر بخوانید

سامان رمضان زاده | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922518 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سامان رمضان زاده از مدرسه آشپزی ایران Certificate of

بیشتر بخوانید

امیر محمد افشین | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922517 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای امیر محمد افشین از مدرسه آشپزی ایران Certificate of

بیشتر بخوانید

محمود براهویی شام | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922516 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمود براهویی شام از مدرسه آشپزی ایران Certificate of

بیشتر بخوانید

محمد رضا بانکی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922515 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمد رضا بانکی از مدرسه آشپزی ایران Certificate of

بیشتر بخوانید

سید وحید اعطاف | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922514 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سید وحید اعطاف از مدرسه آشپزی ایران Certificate of

بیشتر بخوانید