محمد علی ناصری | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه محمد علی ناصری : P77A922870 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمد علی ناصری از مدرسه آشپزی

بیشتر بخوانید

علیرضا شلویری | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه علیرضا شلویری : P77A922869 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای علیرضا شلویری از مدرسه آشپزی ایران Certificate

بیشتر بخوانید

علی محمد فامیل دردشتی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه علی محمد فامیل دردشتی : P77A922846 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای علی محمد فامیل دردشتی از

بیشتر بخوانید

مریم زین الدین زاده | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه مریم زین الدین زاده : P77A922828 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه خانم مریم زین الدین زاده از

بیشتر بخوانید

مهدی خداجو دهشال | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه مهدی خداجو دهشال : P77A922766 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای مهدی خداجو دهشال از مدرسه آشپزی

بیشتر بخوانید

فرید پولادیان | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه فرید پولادیان : P77A922765 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای فرید پولادیان از مدرسه آشپزی ایران Certificate

بیشتر بخوانید

دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی

دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی قابل ترجمه، دارای امتیاز مهاجرت و درخواست

بیشتر بخوانید

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی

صبحانه یک وعده غذایی مهم تلقی می شود، چون روزه شبانه را می شکند، ذخیره گلوکز بدن را مجدداً پر

بیشتر بخوانید

راحیل فرهنگی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922523 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه خانم راحیل فرهنگی از مدرسه آشپزی ایران Certificate of breakfast

بیشتر بخوانید

علیرضا شکوریان | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه علیرضا شکوریان : P77A922522 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای علیرضا شکوریان از مدرسه آشپزی ایران Certificate

بیشتر بخوانید

سجاد عزیزی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922521 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سجاد عزیزی از مدرسه آشپزی ایران Certificate of breakfast

بیشتر بخوانید

سید مجتبی حسینی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922520 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سید مجتبی حسینی از مدرسه آشپزی ایران Certificate of

بیشتر بخوانید