دوره تخصصی روست (برشته کاری) قهوه

دوره تخصصی روست (برشته کاری) قهوه یکی از مهمترین بخش ها در صنعت قهوه، بخش رُست یا برشته کاری قهوه

بیشتر بخوانید

مهران محسنی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924891 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مهران محسنی مدرک

بیشتر بخوانید

علیرضا قاسمی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924890 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علیرضا قاسمی مدرک

بیشتر بخوانید

سهیل حشمت مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924889 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سهیل حشمت مدرک

بیشتر بخوانید

علیرضا شهیدیان مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924888 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علیرضا شهیدیان مدرک

بیشتر بخوانید

زهرا عباس نژادئیلانجق مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924887 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی زهرا عباس نژادئیلانجق

بیشتر بخوانید

زهرا علی محمدی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924886 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا زهرا علی محمدی مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

مجتبی خدادادی ارکوینی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924885 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مجتبی خدادادی ارکوینی مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

غلامرضا مهدوی اقدم مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924884 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها غلامرضا مهدوی اقدم مدرک بین المللی تعمیرات

بیشتر بخوانید

مسعود زنگنه مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924883 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها مسعود زنگنه مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

حسین منفرد مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924882 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها حسین منفرد مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه

بیشتر بخوانید

خشایار زرین پور مدرک بین المللی تعمیرات دستگاه اسپرسو | آموزش دستگاه اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924881 دوره خصوصی آموزش تخصصی سرویس و نگهداری اسپرسو سازها خشایار زرین پور مدرک بین المللی تعمیرات

بیشتر بخوانید