آموزش

آموزش – آموزش قهوه, آموزش باریستا, آموزش کافی شاپ, آموزش آشپز, آموزش شیرینی, آموزش میکسولوژی, آموزش نوشیدنی های سرد, آموزش کیک, آموزش پیتزا, آموزش فست فود, آموزش باریستا تهران, آموزش باریستا اصفهان, آموزش باریستا در کرج, کتاب آموزش باریستا, آموزش باریستا در شیراز, آموزش باریستا در تبریز, آموزش باریستا مشهد

آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

پرهام زرین میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

پرهام زرین میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929617 پرهام زرین میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

شهاب علیزاده آجائی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

شهاب علیزاده آجائی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929616 شهاب علیزاده آجائی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

احمد معصومی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

احمد معصومی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929615 احمد معصومی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

مرتضی جهانی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

مرتضی جهانی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929614 مرتضی جهانی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

مهرشاد تاجیک میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

مهرشاد تاجیک میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929613 مهرشاد تاجیک میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

زهرا عزیزی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

زهرا عزیزی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929612 زهرا عزیزی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

سپیده عالی پور میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

سپیده عالی پور میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929611 سپیده عالی پور میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

پریا اکبری نسب باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

پریا اکبری نسب باریستا شماره گواهینامه : P77A929610 پریا اکبری نسب باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

روزا اصلان فرد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

روزا اصلان فرد باریستا شماره گواهینامه : P77A929609 روزا اصلان فرد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

ناهید موسوی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

ناهید موسوی باریستا شماره گواهینامه : P77A929608 ناهید موسوی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

بهارک وزیرنظامی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

بهارک وزیرنظامی باریستا شماره گواهینامه : P77A929607 بهارک وزیرنظامی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

مانی جوینی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

مانی جوینی باریستا شماره گواهینامه : P77A929606 مانی جوینی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More