محمدحسین اسکندری عزیز | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925530 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه محمدحسین اسکندری عزیز

بیشتر بخوانید

رضا اصغری | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925529 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه رضا اصغری |

بیشتر بخوانید

دادمهر رجعتی حقی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925528 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه دادمهر رجعتی حقی

بیشتر بخوانید

احسان پاسالار | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925527 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی احسان پاسالار |

بیشتر بخوانید

علی محمدی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925526 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علی محمدی |

بیشتر بخوانید

محمدامین سیافی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925525 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدامین سیافی |

بیشتر بخوانید

محمدرضا محمدی میاندشتی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925524 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدرضا محمدی میاندشتی

بیشتر بخوانید

مریم شکرخدائی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925523 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مریم شکرخدائی |

بیشتر بخوانید

امیرحسین میرزاوندی | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925522 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت امیرحسین میرزاوندی | آموزش

بیشتر بخوانید

سینا صادقی فر | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925521 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت سینا صادقی فر |

بیشتر بخوانید

مهران حشمتی میاب | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925520 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت مهران حشمتی میاب |

بیشتر بخوانید

سیدعلیرضا شریعت رضوی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925519 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سیدعلیرضا شریعت رضوی

بیشتر بخوانید