فرزین پایدار ساروی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه فرزین پایدار ساروی : P77A922742 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای فرزین پایدار ساروی از مدرسه

بیشتر بخوانید

هادی کریمی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه هادی کریمی : P77A922741 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای هادی کریمی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

سهیل رودباری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه سهیل رودباری : P77A922740 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سهیل رودباری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

کیوان حاجی زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه کیوان حاجی زاده : P77A922739 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای کیوان حاجی زاده از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

جواد مرشدی زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه جواد مرشدی زاده : P77A922738 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای جواد مرشدی زاده از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

میلاد براتی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه میلاد براتی : P77A922737 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای میلاد براتی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

شهاب بستر آهنگ | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه شهاب بستر آهنگ : P77A922736 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای شهاب بستر آهنگ از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

میترا یزدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه نارسیس میترا یزدی : P77A922735 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم میترا یزدی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

نارسیس مهرافشان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه نارسیس مهرافشان : P77A922734 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم نارسیس مهرافشان از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

منا خوشرو | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه منا خوشرو : P77A922733 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم منا خوشرو از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

نازنین کی نژاد | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه نازنین کی نژاد : P77A922732 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد خانم نازنین کی نژاد از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

فرهنگ عمادی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه فرهنگ عمادی : P77A922731 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای فرهنگ عمادی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید