سعید شمسی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

سعید شمسی فست فود شماره گواهینامه : P77A927624 سعید شمسی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

امیرعرشیا کمره ئی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

امیرعرشیا کمره ئی فست فود شماره گواهینامه : P77A927623 امیرعرشیا کمره ئی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر

بیشتر بخوانید

مهرداد افشارنادری فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

مهرداد افشارنادری فست فود شماره گواهینامه : P77A927622 مهرداد افشارنادری فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

مرتضی فریدامین فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

مرتضی فریدامین فست فود شماره گواهینامه : P77A927621 مرتضی فریدامین فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

بابک فرخی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

بابک فرخی فست فود شماره گواهینامه : P77A927620 بابک فرخی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

سیدعرفان غفاری راد فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

سیدعرفان غفاری راد فست فود شماره گواهینامه : P77A927619 سیدعرفان غفاری راد فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر

بیشتر بخوانید

فرزاد نصیری فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

فرزاد نصیری فست فود شماره گواهینامه : P77A927618 فرزاد نصیری فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی غذا‌های کافه ای و فست‌ فود

مدرسه آشپزی ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی غذا‌های کافه ای و فست‌ فود مدرسه آشپزی ایران و خانه

بیشتر بخوانید

محمدرضا علی احمدآبادی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک بین المللی

محمدرضا علی احمدآبادی فست فود شماره گواهینامه : P77A927434 محمدرضا علی احمدآبادی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر

بیشتر بخوانید

علی کریمی فرد فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک بین المللی

علی کریمی فرد فست فود شماره گواهینامه : P77A927433 علی کریمی فرد فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر

بیشتر بخوانید

امیرحسین ابراهیم لواسان پور فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک بین المللی

امیرحسین ابراهیم لواسان پور فست فود شماره گواهینامه : P77A927432 امیرحسین ابراهیم لواسان پور فست فود | دوره پاستا، برگر،

بیشتر بخوانید

محمدامین دانائی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک بین المللی

محمدامین دانائی فست فود شماره گواهینامه : P77A927431 محمدامین دانائی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید