فست فود پریسا احمدخان بیگی | مدرک بین المللی آشپزی، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923437 دوره آشپزی پاستا، پیتزا و فست فود پریسا احمدخان بیگی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

فست فود الهه طاهریان | مدرک بین المللی آشپزی، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923414 دوره آشپزی پاستا، پیتزا و فست فود الهه طاهریان گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

فست فود سیده الهه قریشی | مدرک بین المللی آشپزی، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923413 دوره آشپزی پاستا، پیتزا و فست فود سیده الهه قریشی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

فست فود حسین غلامی شیری | مدرک بین المللی دوره آشپزی، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923357 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسین غلامی شیری گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

نسرین سیف اله زاده | مدرک بین المللی دوره آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923265 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا نسرین سیف اله زاده گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود،

بیشتر بخوانید

امیرحسین فاضلی توهمی | مدرک بین المللی دوره آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923264 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا امیرحسین فاضلی توهمی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

حسن کوهی | مدرک بین المللی دوره آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923263 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسن کوهی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

امید طالبی باقی آبادی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923241 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا امید طالبی باقی آبادی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود،

بیشتر بخوانید

حسین نصیری دهج | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923240 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسین نصیری دهج گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

مهیار عجم | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923188 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا مهیار عجم گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

حمید نیکزاد | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923162 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حمید نیکزاد گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

محمدرضا مطبوعی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923161 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا محمدرضا مطبوعی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید