امید طالبی باقی آبادی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923241 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا امید طالبی باقی آبادی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود،

بیشتر بخوانید

حسین نصیری دهج | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923240 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسین نصیری دهج گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

مهیار عجم | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923188 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا مهیار عجم گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

حمید نیکزاد | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923162 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حمید نیکزاد گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

محمدرضا مطبوعی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923161 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا محمدرضا مطبوعی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

مهدی باطنی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923160 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا مهدی باطنی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

حسین محمدنژاد | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923159 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسین محمدنژاد گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

فرید شاهسوند مراغه | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923094 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا فرید شاهسوند مراغه گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

پارسا پیرانفر | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923058 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا پارسا پیرانفر گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

حسن موسی زاده | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923057 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسن موسی زاده گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

حمیدرضا باقری مرنی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923056 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حمیدرضا باقری مرنی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

مهدی اکبری | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و پیتزا ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923055 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا مهدی اکبری گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید