مهرنوش صادقپور | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922185 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم مهرنوش صادقپور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

علی غیاثوند | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922184 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علی غیاثوند از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

کوروش مرتضوی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922183 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای کوروش مرتضوی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

سید امیر رضا نخلی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922182 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سید امیر رضا نخلی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

شایان حوری نژاد | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922181 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای شایان حوری نژاد از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

آیدین تقی پور | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922180 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای آیدین تقی پور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

بهنام روئین تن | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922179 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای بهنام روئین تن از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

منصور ابراهیمی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922178 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای منصور ابراهیمی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

محمد حسین غلامی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922177 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محمد حسین غلامی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

رضا رئیسی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922175 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای رضا رئیسی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید