محمدرضا بخشی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922174 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای محمدرضا بخشی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

یحیی اخشیجان | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922173 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای یحیی

بیشتر بخوانید

حسن نظریان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922172 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای حسن نظریان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

مونا راهی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922171 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم مونا راهی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

شایان ایزدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922170 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای شایان ایزدی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

سید مهدی عظیمی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922169 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سید مهدی عظیمی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

امیرعرفان تقی زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922168 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای امیرعرفان تقی زاده از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

علی اصغرپور | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922167 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای علی اصغرپور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

احمدرضا فرنودی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922166 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای احمدرضا فرنودی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

هاجر صالحی دهپادکانی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922164 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم هاجر صالحی دهپادکانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید