حسن هادی قالی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922433 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  حسن هادی قالی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

علی رئیس یزدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922432 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  علی رئیس یزدی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

ریاض حسن نژاد | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922429 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  ریاض حسن نژاد  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

پویا جاویدآرا | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922428 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای پویا جاویدآرا از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

زهرا جعفرآقاییان | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922427 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم زهرا جعفرآقاییان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد اسکندری کبودان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922426 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  محمد اسکندری کبودان  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

ابوالفضل شفائی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922425 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  ابوالفضل شفائی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

هومان قناعت زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922424 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  هومان قناعت زاده  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سعید جوادی نژاد | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922423 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سعید جوادی نژاد  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

فروغ شه بخش | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922422 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  فروغ شه بخش  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید