باریستا خانگی آرش خسروی کتوئی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923972 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” آرش خسروی کتوئی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای آرش خسروی

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی مسعود جعفرزاده | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923971 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” مسعود جعفرزاده گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای مسعود جعفرزاده از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی مجید رحیمی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923970 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” مجید رحیمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای مجید رحیمی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی سمیه مرادی دانا | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923969 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” سمیه مرادی دانا گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم سمیه مرادی

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی سمیه کتیرائی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923968 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” سمیه کتیرائی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم سمیه کتیرائی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی سیدمحمد سجادیان | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923967 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” سیدمحمد سجادیان گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای سیدمحمد سجادیان از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی سیدحسین هاشمی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923966 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” سیدحسین هاشمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای سیدحسین هاشمی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی علیرضا نیازی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923965 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” علیرضا نیازی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای علیرضا نیازی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی زهرا هاشمی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923964 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” زهرا هاشمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم زهرا هاشمی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی اعظم نیکبخت | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923963 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” اعظم نیکبخت گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم اعظم نیکبخت از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی زینب صفری | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923962 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” زینب صفری گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم زینب صفری از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی سمیرا خاکباز | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923961 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” سمیرا خاکباز گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم سمیرا خاکباز از

بیشتر بخوانید