محمود سندسی باریستای خانگی | آموزش قهوه و مهارت باریستا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926312 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” محمود سندسی باریستای خانگی | آموزش قهوه و مهارت

بیشتر بخوانید

مهتا سادات مهدیانی | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926205 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” مهتا سادات مهدیانی | آموزش قهوه و باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

حامد پروین | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925992 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” حامد پروین | آموزش قهوه و باریستای خانگی با

بیشتر بخوانید

فرشته اسکندری | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925991 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” فرشته اسکندری | آموزش قهوه و باریستای خانگی با

بیشتر بخوانید

روناک خسروی زاده | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925990 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” روناک خسروی زاده | آموزش قهوه و باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از مدیریت اولین مدرسه قهوه ایران

در راستای اهمیت مهارت آموزی صورت پذیرفت: تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از مدیریت اولین مدرسه

بیشتر بخوانید

افسانه قربانی | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925578 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” افسانه قربانی | آموزش قهوه و باریستای خانگی با

بیشتر بخوانید

سیده زهرا کریمیان | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925577 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” سیده زهرا کریمیان | آموزش قهوه و باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

زهرا اله یارزاده گل | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925576 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” زهرا اله یارزاده گل | آموزش قهوه و باریستای

بیشتر بخوانید

محمد بنی فاطمه | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925575 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” محمد بنی فاطمه | آموزش قهوه و باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

پانته آ حقیقی مدرک بین المللی باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستای خانگی

دوره آنلاین شماره گواهینامه : P77A924868 آموزش تخصصی قهوه و “باریستای خانگی” پانته آ حقیقی مدرک بین المللی باریستا خانگی

بیشتر بخوانید

حسین نجفی مدرک بین المللی باریستا خانگی | دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A924737 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” حسین نجفی مدرک بین المللی باریستا خانگی | دوره

بیشتر بخوانید