افسانه قربانی | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925578 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” افسانه قربانی | آموزش قهوه و باریستای خانگی با

بیشتر بخوانید

سیده زهرا کریمیان | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925577 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” سیده زهرا کریمیان | آموزش قهوه و باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

زهرا اله یارزاده گل | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925576 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” زهرا اله یارزاده گل | آموزش قهوه و باریستای

بیشتر بخوانید

محمد بنی فاطمه | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925575 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” محمد بنی فاطمه | آموزش قهوه و باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

پانته آ حقیقی مدرک بین المللی باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستای خانگی

دوره آنلاین شماره گواهینامه : P77A924868 آموزش تخصصی قهوه و “باریستای خانگی” پانته آ حقیقی مدرک بین المللی باریستا خانگی

بیشتر بخوانید

حسین نجفی مدرک بین المللی باریستا خانگی | دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A924737 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” حسین نجفی مدرک بین المللی باریستا خانگی | دوره

بیشتر بخوانید

فاطمه سادات میرعلی اکبر مدرک بین المللی باریستا خانگی | دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A924720 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” فاطمه سادات میرعلی اکبر مدرک بین المللی باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

سهیل کیوانی مدرک بین المللی باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستای خانگی

دوره آنلاین شماره گواهینامه : P77A924549 آموزش تخصصی قهوه و “باریستای خانگی” مدرک بین المللی باریستا خانگی سهیل کیوانی گواهینامه

بیشتر بخوانید

نوشین گوهردوست مدرک بین المللی باریستا خانگی | آموزش قهوه و باریستای خانگی

دوره آنلاین شماره گواهینامه : P77A924509 آموزش تخصصی قهوه و “باریستای خانگی” مدرک بین المللی باریستا خانگی نوشین گوهردوست گواهینامه

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی شایلی قربانی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923994 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” شایلی قربانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم شایلی قربانی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی ثریا شارقی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923978 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” ثریا شارقی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم ثریا شارقی از

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی سارا آهنگر | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923977 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” سارا آهنگر گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم سارا آهنگر از

بیشتر بخوانید