حامد حجاریان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923902 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ حامد حجاریان گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سید مجید جامه دار باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923901 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سید مجید جامه دار گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

علی احمدی بلوچ باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923900 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ علی احمدی بلوچ گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

مونا گل چهره میان گسکری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923890 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مونا گل چهره میان گسکری گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

افسانه نیک آئین باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923889 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ افسانه نیک آئین گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

محمدامین اعتمادی فرد باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923888 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدامین اعتمادی فرد گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

ساسان جرجانی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923887 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ ساسان جرجانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

محمدرضا درخشان نسب باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923886 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدرضا درخشان نسب گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

رامین نایبی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923885 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ رامین نایبی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سیدحمیدرضا حسینی نوکندی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923875 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیدحمیدرضا حسینی نوکندی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

مصطفی نوروزی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923874 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مصطفی نوروزی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

آرش خرمی نیا باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923873 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آرش خرمی نیا گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید