زهره قاسمی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923248 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ زهره قاسمی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

مهسا جعفری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923247 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مهسا جعفری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم مهسا

بیشتر بخوانید

ابوالفضل اسماعیل پور گنجی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923246 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ ابوالفضل اسماعیل پور گنجی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

سینا کرمی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923245 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سینا کرمی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

حسن کوهی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923244 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ حسن کوهی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

علی اسدی آراسته | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923243 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی اسدی آراسته گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

سینا تقی یار زمانی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923242 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سینا تقی یار زمانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

علیرضا حسینی نصب | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923231 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا علیرضا حسینی نصب گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

شبنم باقری | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923230 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا شبنم باقری گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و مهارت

بیشتر بخوانید

ملیکا خوش نویس | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923229 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا ملیکا خوش نویس گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

زهرا امیری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923228 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ زهرا امیری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

نسترن شریفان | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923227 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ نسترن شریفان گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید