محمود سندسی باریستای خانگی | آموزش قهوه و مهارت باریستا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926312 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” محمود سندسی باریستای خانگی | آموزش قهوه و مهارت

بیشتر بخوانید

مهتا سادات مهدیانی | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926205 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” مهتا سادات مهدیانی | آموزش قهوه و باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

مزایای مدرک فنی و حرفه ای چیست؟ | شناخت، مزایا و شرایط اخذ مدرک فنی حرفه ای

مزایای مدرک فنی و حرفه ای | کارت مهارت مزایای مدرک فنی و حرفه ای چیست؟ | شناخت، مزایا و

بیشتر بخوانید

حامد پروین | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925992 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” حامد پروین | آموزش قهوه و باریستای خانگی با

بیشتر بخوانید

فرشته اسکندری | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925991 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” فرشته اسکندری | آموزش قهوه و باریستای خانگی با

بیشتر بخوانید

روناک خسروی زاده | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925990 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” روناک خسروی زاده | آموزش قهوه و باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

اعظم غلامی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925949 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی اعظم غلامی |

بیشتر بخوانید

زهرا بخشی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925948 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی زهرا بخشی |

بیشتر بخوانید

نسیم عرب براقی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925947 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی نسیم عرب براقی

بیشتر بخوانید

امیربهادر انصافی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925946 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی امیربهادر انصافی |

بیشتر بخوانید

محمدرضا نوباوه وطن | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925945 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدرضا نوباوه وطن

بیشتر بخوانید

محسن زمانی سورشجانی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925944 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محسن زمانی سورشجانی

بیشتر بخوانید