سما معادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A922636 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران خانم سما معادی از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

متین الماسی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922634 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای متین الماسی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

کیانوش پارسا | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922633 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای کیانوش پارسا  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

رضا اسماعیلی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922632 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای رضا اسماعیلی  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

یونس نورزاده | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922631 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای یونس نورزاده از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

علیرضا عرب | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922630 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای علیرضا عرب از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

نرگس پور جوادخواه | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922629 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم نرگس پور جوادخواه از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مهرداد مصطفوی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922626 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مهرداد مصطفوی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سید احمد معتمدی شلمزاری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922625 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سید احمد معتمدی شلمزاری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مهدی برغندان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922624 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مهدی برغندان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

آرش بخشی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922623 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای آرش بخشی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

پریسا رازقندی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922622 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم پریسا رازقندی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید