آموزش حرفه ای پاستاها و برگرها برای سومین بار در مدرسه آشپزی ایران | 98/03/07

پاستا و برگر | آموزش حرفه ای پاستاها و برگرها برای سومین بار در مدرسه آشپزی ایران | 98/03/07 آموزش

بیشتر بخوانید

انیس عبدالرسولی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه انیس عبدالرسولی : P77A922714 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا خانم انیس عبدالرسولی از مدرسه

بیشتر بخوانید

نازنین هرسمی نژاد پورفاضل | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه نازنین هرسمی نژاد پورفاضل : P77A922713 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا خانم نازنین هرسمی نژاد

بیشتر بخوانید

صابر جعفری تازه جانی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه صابر جعفری تازه جانی : P77A922712 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای صابر جعفری

بیشتر بخوانید

علی ابراهیمی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه علی ابراهیمی : P77A922711 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای علی ابراهیمی از مدرسه

بیشتر بخوانید

علیرضا شاهین | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه علیرضا شاهین : P77A922692 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای علیرضا شاهین از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

امیر اسداللهی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922667 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای امیر اسداللهی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

امیر سلگی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922666 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای امیر سلگی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

آروین هاشم زهی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922665 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقایآروین هاشم زهی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

عبدالرحمن دموکری دیزچی | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922654 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای عبدالرحمن دموکری دیزچی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

میلاد موسی علیزاده | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922653 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای میلاد موسی علیزاده از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

امیر عباس فیروزی | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922652 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای امیر عباس فیروزی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید