سمانه حاجی قاسمی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه سمانه حاجی قاسمی : P77A922931 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا خانم سمانه حاجی قاسمی

بیشتر بخوانید

فرهاد سید کشمیری | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه فرهاد سید کشمیری : P77A922930 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای فرهاد سید کشمیری

بیشتر بخوانید

مجتبی صدیقی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه مجتبی صدیقی : P77A922929 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای مجتبی صدیقی از مدرسه

بیشتر بخوانید

محمد گودرزی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه محمد گودرزی : P77A922855 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای محمد گودرزی از مدرسه

بیشتر بخوانید

حامد رنجبر همقاوندی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه حامد رنجبر همقاوندی : P77A922854 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای حامد رنجبر همقاوندی

بیشتر بخوانید

هیبت الله جعفری | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه هیبت الله جعفری : P77A922834 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای هیبت الله جعفری

بیشتر بخوانید

بهزاد اسدی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه بهزاد اسدی : P77A922833 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای بهزاد اسدی از مدرسه

بیشتر بخوانید

افشین نجفی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه افشین نجفی : P77A922811 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای افشین نجفی از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

امیر جانکی نامقی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه امیر جانکی نامقی : P77A922810 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای امیر جانکی نامقی

بیشتر بخوانید

محمد امین صفایی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه محمد امین صفایی : P77A922785 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای محمد امین صفایی

بیشتر بخوانید

محمد رضا صفایی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه محمد رضا صفایی : P77A922784 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای محمد رضا صفایی

بیشتر بخوانید

فرید پولادیان | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه فرید پولادیان : P77A922783 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای فرید پولادیان از مدرسه

بیشتر بخوانید