دادمهر رجعتی حقی فست فود | آموزش پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

دادمهر رجعتی حقی فست فود شماره گواهینامه : P77A926748 دادمهر رجعتی حقی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا

بیشتر بخوانید

دانیال اقناشادی فست فود | آموزش پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

دانیال اقناشادی فست فود شماره گواهینامه : P77A926570 دانیال اقناشادی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک

بیشتر بخوانید

عرفان خدامراد فست فود | آموزش پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

عرفان خدامراد فست فود شماره گواهینامه : P77A926569 عرفان خدامراد فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک

بیشتر بخوانید

دانیال بابائی فست فود | آموزش پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

دانیال بابائی فست فود شماره گواهینامه : P77A926568 دانیال بابائی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک

بیشتر بخوانید

حسام الدین عسکری شریف فست فود | آموزش پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

حسام الدین عسکری شریف فست فود شماره گواهینامه : P77A926567 حسام الدین عسکری شریف فست فود | آموزش تخصصی پاستا،

بیشتر بخوانید

فرشاد میرشکاری فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

فرشاد میرشکاری فست فود شماره گواهینامه : P77A926566 فرشاد میرشکاری فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک

بیشتر بخوانید

زهرا اکبری فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

زهرا اکبری فست فود شماره گواهینامه : P77A926565 زهرا اکبری فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک

بیشتر بخوانید

امیر شرفی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

امیر شرفی فست فود شماره گواهینامه : P77A926564 امیر شرفی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک

بیشتر بخوانید

سهیلا پاهنگه فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

سهیلا پاهنگه فست فود شماره گواهینامه : P77A926563 سهیلا پاهنگه فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک

بیشتر بخوانید

حمید قوجالو فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926332 حمید قوجالو فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

بیشتر بخوانید

آرمان حکیمی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926331 آرمان حکیمی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه آشپزی

بیشتر بخوانید

ابراهیم ملک میرزائی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926330 ابراهیم ملک میرزائی فست فود | آموزش تخصصی پاستا، برگر، پیتزا با مدرک بین المللی گواهینامه

بیشتر بخوانید