باریستا خانگی مهدی مراد آبادی | مدرک بین المللی رشته باریستایی در خانه و اداره

شماره گواهینامه : P77A923502 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” مهدی مراد آبادی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای مهدی مراد آبادی

بیشتر بخوانید

باریستا خانگی یاسمن خرم پور | مدرک بین المللی رشته باریستایی در خانه و اداره

شماره گواهینامه : P77A923501 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” یاسمن خرم پور گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم یاسمن خرم

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی فرخنده سمائی | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923500 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه فرخنده سمائی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی میثم عربی آشتیانی | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923499 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه میثم عربی آشتیانی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی اشکان محمود روشن ضمیر | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923479 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه اشکان محمود روشن ضمیر گواهینامه

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی رقیه شهبازی فشتالی | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923459 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه رقیه شهبازی فشتالی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی مریم طالب زاده | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923444 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه مریم طالب زاده گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی افشین پیراور | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923443 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه افشین پیراور گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی فرزام فیلی | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923410 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه فرزام فیلی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی آریانا نظیری مقدم هره دشت | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923373 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه آریانا نظیری مقدم هره دشت

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی فطانه بهروزیان | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923356 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه فطانه بهروزیان گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی علی سوری | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923355 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه علی سوری گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید