محمد رضا بانکی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922515 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمد رضا بانکی از مدرسه آشپزی ایران Certificate of

بیشتر بخوانید

سید وحید اعطاف | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922514 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سید وحید اعطاف از مدرسه آشپزی ایران Certificate of

بیشتر بخوانید

سید رضا محمدی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922513 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سید رضا محمدی از مدرسه آشپزی ایران  Certificate of

بیشتر بخوانید

اکبر بخشنده مهربان پور | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922411 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای اکبر بخشنده مهربان پور از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

علیرضا مهره چی کاشانی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922410 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای علیرضا مهره چی کاشانی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

سیاوش سلیمان پور | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922349 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سیاوش سلیمان پور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سپهر چراغی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922348 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سپهر چراغی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

محمد محمودی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922267 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمد محمودی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سارا بصیری | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922266 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه خانم سارا بصیری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

محمد جواد مهرشاد | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922219 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمد جواد مهرشاد از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

پیمان سلامت آذر | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922218 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای پیمان سلامت آذر از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد رجبی کمازانی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922217 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمد رجبی کمازانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید