مریم ستون زاده باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک فنی حرفه ای

مریم ستون زاده باریستا شماره گواهینامه : P77A927324 مریم ستون زاده باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک

بیشتر بخوانید

محمدامین دانائی باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک فنی حرفه ای

محمدامین دانائی باریستا شماره گواهینامه : P77A927323 محمدامین دانائی باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک فنی حرفه

بیشتر بخوانید

مهدی مهدیان باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک فنی حرفه ای

مهدی مهدیان باریستا شماره گواهینامه : P77A927322 مهدی مهدیان باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک فنی حرفه

بیشتر بخوانید

شیرین صفرزاد باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک فنی حرفه ای

شیرین صفرزاد باریستا شماره گواهینامه : P77A927316 شیرین صفرزاد باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک فنی حرفه

بیشتر بخوانید

ارشیا فرهادی تبریزیان باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک فنی حرفه ای

ارشیا فرهادی تبریزیان باریستا شماره گواهینامه : P77A927315 ارشیا فرهادی تبریزیان باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک

بیشتر بخوانید

ستوده قاری زاده باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک فنی حرفه ای

ستوده قاری زاده باریستا شماره گواهینامه : P77A927314 ستوده قاری زاده باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک

بیشتر بخوانید

شاهرخ حاجی پور باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک فنی حرفه ای

شاهرخ حاجی پور باریستا شماره گواهینامه : P77A927313 شاهرخ حاجی پور باریستا | آموزش 0 تا 100 باریستا با مدرک

بیشتر بخوانید

مهدی شیرانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهدی شیرانی باریستا شماره گواهینامه : P77A927312 مهدی شیرانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

علیرضا بخشنده باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علیرضا بخشنده باریستا شماره گواهینامه : P77A927311 علیرضا بخشنده باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

علی اصغر تاجیک سعیدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علی اصغر تاجیک سعیدی باریستا شماره گواهینامه : P77A927310 علی اصغر تاجیک سعیدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت

بیشتر بخوانید

ایمان ظفرقندی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

ایمان ظفرقندی باریستا شماره گواهینامه : P77A927309 ایمان ظفرقندی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

محمدعلی مرادی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

محمدعلی مرادی باریستا شماره گواهینامه : P77A927308 محمدعلی مرادی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید