مجتبی سلطانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه مجتبی سلطانی: P77A922877 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مجتبی سلطانی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

آرمان اسماعیلی متین | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه آرمان اسماعیلی متین: P77A922876 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای آرمان اسماعیلی متین از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

امین بهلولی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه امین بهلولی: P77A922865 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای امین بهلولی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

شهرام زارعی دوست | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه شهرام زارعی دوست: P77A922864 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای شهرام زارعی دوست از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

آرش امیر معزّی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه آرش امیر معزّی: P77A922863 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای آرش امیر معزّی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

محمد مهدی محمدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه محمد مهدی محمدی: P77A922862 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمد مهدی محمدی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

حسین ابوئی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه حسین ابوئی: P77A922861 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای حسین ابوئی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمد شاهمرادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه محمد شاهمرادی: P77A922860 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمد شاهمرادی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمد احمدی سیاهپوش | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه محمد احمدی سیاهپوش: P77A922859 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمد احمدی سیاهپوش از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

لیلا راهپیما | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه لیلا راهپیما: P77A922858 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم لیلا راهپیما از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

پریسا خطایی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه پریسا خطایی: P77A922857 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم پریسا خطایی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

گلناز باقریان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه گلناز باقریان: P77A922856 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم گلناز باقریان از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید