امیرحسین صابر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923119 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرحسین صابر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

پویا حاجی عبدالباقی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923118 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پویا حاجی عبدالباقی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

خلیل نیک منش | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923117 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ خلیل نیک منش گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

پویا موید | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923116 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پویا موید گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

فرشاد حیدری بی صفر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923115 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ فرشاد حیدری بی صفر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

علی علی پور شلمانی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923110 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی علی پور شلمانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

تکتم میرزایی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923104 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ تکتم میرزایی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

مونا کنشلو | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923103 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مونا کنشلو گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

صونا خانی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923102 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ صونا خانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

صابر گودرزی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923101 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ صابر گودرزی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

سیاوش جهانی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923100 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سیاوش جهانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

احسان امیرانی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923099 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ احسان امیرانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید