علیرضا متین نژاد باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924056 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ علیرضا متین نژاد گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

بهنام ظهوریان ایزدپناه باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924055 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ بهنام ظهوریان ایزدپناه گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

نیما صادقی یکتا باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924054 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ نیما صادقی یکتا گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

شیرین لطفی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924047 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ شیرین لطفی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

هانیه عباسی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924046 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ هانیه عباسی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

یاسمن یونسی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924045 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ یاسمن یونسی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

محمد خلاقی نژاد باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924044 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمد خلاقی نژاد گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

امیر مظفری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924043 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ امیر مظفری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سورنا غلامی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924042 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سورنا غلامی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

آرمان روح بخش وطن دوست باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924039 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ آرمان روح بخش وطن دوست گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

حسین برین باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924038 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ حسین برین گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

محمد فتحی آق قلعه باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924037 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمد فتحی آق قلعه گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید