مهدی جلائی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922606 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مهدی جلائی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

حمید رضا افشانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922605 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای حمید رضا افشانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

فرشته سادات جلالی چامه | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922604 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم فرشته سادات جلالی چامه از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

آبراهام زورمند | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922601 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای آبراهام زورمند از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

امیر اصلان روانبخش | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922596 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای امیر اصلان روانبخش  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

علی امیر بختیاری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922595 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علی امیر بختیاری  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

ماهور وندادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922594 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای ماهور وندادی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

رسول فیاض بخش | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922593 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای رسول فیاض بخش از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

پوریا عوض زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922592 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای پوریا عوض زاده از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

امیر حسین فارسی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922591 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای امیر حسین فارسی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

میر علی اکبر لاریمی کوهی خیلی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922590 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای میر علی اکبر لاریمی کوهی خیلی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

سید مصطفی حسینی فرزانه | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922583 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سید مصطفی حسینی فرزانه از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید