حمید میرخلف زاده | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه حمید میرخلف زاده : P77A922868 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای حمید میرخلف زاده از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

رضوان کاظمی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه رضوان کاظمی : P77A922867 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم رضوان کاظمی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مهتاب رستمانی دستجردی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه مهتاب رستمانی دستجردی : P77A922866 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم مهتاب رستمانی دستجردی از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

محسن اکبری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه محسن اکبری : P77A922845 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محسن اکبری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

فرزین شیخلو | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه فرزین شیخلو : P77A922844 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای فرزین شیخلو از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مجتبی برزگری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه مجتبی برزگری : P77A922809 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای مجتبی برزگری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

احسان احمدی صالح بابری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه احسان احمدی صالح بابری : P77A922808 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای احسان احمدی صالح بابری از

بیشتر بخوانید

فرزین پایدار ساروی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه فرزین پایدار ساروی : P77A922742 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای فرزین پایدار ساروی از مدرسه

بیشتر بخوانید

هادی کریمی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه هادی کریمی : P77A922741 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای هادی کریمی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

حسین فرامرزی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه حسین فرامرزی : P77A922726 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای حسین فرامرزی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

ساناز مختاری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه ساناز مختاری : P77A922725 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم ساناز مختاری از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

افسون قصمی شهواری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه افسون قصمی شهواری : P77A922724 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم افسون قصمی شهواری از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید