باریستا | آموزش قهوه، باریستایی و مدیریت کافی شاپ | تایم آخر هفته

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران باریستا | آموزش قهوه، باریستایی و مدیریت کافی شاپ | تایم آخر هفته

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

بیشتر بخوانید

فاطمه یوسفی باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

فاطمه یوسفی باریستا شماره گواهینامه : P77A927591 فاطمه یوسفی باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه

بیشتر بخوانید

ملیکا خداپرست باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

ملیکا خداپرست باریستا شماره گواهینامه : P77A927590 ملیکا خداپرست باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه

بیشتر بخوانید

مهرنام غم خوار باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

مهرنام غم خوار باریستا شماره گواهینامه : P77A927589 مهرنام غم خوار باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک

بیشتر بخوانید

مرتضی ساعت ساز باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

مرتضی ساعت ساز باریستا شماره گواهینامه : P77A927588 مرتضی ساعت ساز باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک

بیشتر بخوانید

شهرام احمدیان آرا باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

شهرام احمدیان آرا باریستا شماره گواهینامه : P77A927587 شهرام احمدیان آرا باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک

بیشتر بخوانید

علی صمدیار باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

علی صمدیار باریستا شماره گواهینامه : P77A927535 علی صمدیار باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه

بیشتر بخوانید

میلاد اژدری باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

میلاد اژدری باریستا شماره گواهینامه : P77A927534 میلاد اژدری باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه

بیشتر بخوانید

مهدی امیری باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

مهدی امیری باریستا شماره گواهینامه : P77A927533 مهدی امیری باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه

بیشتر بخوانید

رشید خمرثمره باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

رشید خمرثمره باریستا شماره گواهینامه : P77A927532 رشید خمرثمره باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه

بیشتر بخوانید

نیما غلامی باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

نیما غلامی باریستا شماره گواهینامه : P77A927527 نیما غلامی باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه

بیشتر بخوانید