جمال رحمان شناس مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924978 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا جمال رحمان شناس مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

مژگان ازلی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924977 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مژگان ازلی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

پوریا ابوالقاسمی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924961 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا پوریا ابوالقاسمی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

صادق سودانی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924960 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا صادق سودانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

زهرا علی محمدی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924886 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا زهرا علی محمدی مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

مجتبی خدادادی ارکوینی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924885 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مجتبی خدادادی ارکوینی مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

امیرمحمد علائی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924867 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امیرمحمد علائی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

شاهین مظلومی تکمه داش مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924866 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا شاهین مظلومی تکمه داش مدرک بین المللی باریستا

بیشتر بخوانید

رضا مینایی طهنه مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924854 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا رضا مینایی طهنه مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

سیدمحمدجواد آریان نژاد مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924853 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیدمحمدجواد آریان نژاد مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

رها دوستدار مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924852 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا رها دوستدار مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

محمد کیانی نیا مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924841 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمد کیانی نیا مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید