پارسا آلاداغلو | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923109 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا پارسا آلاداغلو گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

جعفر ذاکری | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923108 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا جعفر ذاکری گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

علی ذوقی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923107 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا علی ذوقی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

بهنام حسینیه فراهانی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923075 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا بهنام حسینیه فراهانی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

حسن محسنی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923074 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا حسن محسنی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

مهرینا براز | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923073 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا مهرینا براز گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

شاینا شاه رحمانی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923072 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا شاینا شاه رحمانی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

فرناز نکویی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923071 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا فرناز نکویی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

شبنم حیدری سودجانی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923070 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا شبنم حیدری سودجانی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

نازنین زهراب شیرازی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923069 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا نازنین زهراب شیرازی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

طاهره خسروی شاهپور آبادی | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923068 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا طاهره خسروی شاهپور آبادی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی

بیشتر بخوانید

ابوالفضل جمهوری بلوچ | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ ابوالفضل جمهوری بلوچ : P77A93036 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید