رضا کاریزی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924198 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا رضا کاریزی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

عرفان صفرزاده باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924197 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا عرفان صفرزاده گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

محمدحسین دژحسینی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924196 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدحسین دژحسینی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

حسین ایمانی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924179 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا حسین ایمانی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

سینا زرگرزاده باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924178 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سینا زرگرزاده گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

عرشیا بیگ نژاد باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924177 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا عرشیا بیگ نژاد گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

محمدرضا صادقی علیشاه باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924176 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدرضا صادقی علیشاه گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

فرشته حسینی نیک باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924175 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا فرشته حسینی نیک گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

فاطمه زارع باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924174 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا فاطمه زارع گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

پدرام طالب لی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924160 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا پدرام طالب لی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

کسری نجفی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924159 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا کسری نجفی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

علی غیاثی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924158 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا علی غیاثی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید