مهران عسگری زاده مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924729 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مهران عسگری زاده مدرک باریستا | آموزش خصوصی

بیشتر بخوانید

مجید دولت خواه قره شیران مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924728 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مجید دولت خواه قره شیران مدرک باریستا |

بیشتر بخوانید

آوین دشتی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924727 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آوین دشتی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه،

بیشتر بخوانید

محمدرضا مقدم حصاری مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924726 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدرضا مقدم حصاری مدرک باریستا | آموزش خصوصی

بیشتر بخوانید

بابک تقی زاده مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924712 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا بابک تقی زاده مدرک بین المللی باریستا گواهینامه

بیشتر بخوانید

میلاد سطوتی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924711 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا میلاد سطوتی مدرک بین المللی باریستا گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

حسن شهودی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924710 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا حسن شهودی مدرک بین المللی باریستا گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

عرشیا علائی شام اسبی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924709 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا عرشیا علائی شام اسبی مدرک بین المللی باریستا

بیشتر بخوانید

فاطمه روحی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924701 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا فاطمه روحی مدرک بین المللی باریستا گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

سیدمهراد مرتضوی تبریزی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924700 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیدمهراد مرتضوی تبریزی مدرک بین المللی باریستا گواهینامه

بیشتر بخوانید

سیدمحسن سیادت نژاد مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924699 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیدمحسن سیادت نژاد مدرک بین المللی باریستا گواهینامه

بیشتر بخوانید

پویا دهقانی تل گردوئی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924698 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا پویا دهقانی تل گردوئی مدرک بین المللی باریستا

بیشتر بخوانید