شبنم فرزانه مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924485 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا شبنم فرزانه گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

سیدمیکائیل حسینی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924477 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا سیدمیکائیل حسینی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

سید پوریا محمدی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924470 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا سید پوریا محمدی گواهینامه

بیشتر بخوانید

ایمان پورنخعی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924460 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا ایمان پورنخعی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

بهزاد رحمتی لامع مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924459 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا بهزاد رحمتی لامع گواهینامه

بیشتر بخوانید

محمدرضا مسعودی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924458 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا محمدرضا مسعودی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

رامتین رضائی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924446 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا رامتین رضائی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

سمیه علی شاری مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924445 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا سمیه علی شاری گواهینامه

بیشتر بخوانید

محمدپیام یوسفی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924439 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا محمدپیام یوسفی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

روژینا یوسفی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924438 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا روژینا یوسفی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

رویا بزرگمهر مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924437 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا رویا بزرگمهر گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

سمیه نصیرپور مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924427 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا سمیه نصیرپور گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید