معصومه دلفانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

معصومه دلفانی باریستا شماره گواهینامه : P77A926874 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

مهگل روشنی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهگل روشنی باریستا شماره گواهینامه : P77A926873 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

مهدی دانشمند باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهدی دانشمند باریستا شماره گواهینامه : P77A926872 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

سپهر قاسمی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سپهر قاسمی باریستا شماره گواهینامه : P77A926871 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

پوریا چنبری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

پوریا چنبری باریستا شماره گواهینامه : P77A926870 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

مهیلا محمدزاده باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهیلا محمدزاده باریستا شماره گواهینامه : P77A926844 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مهیلا

بیشتر بخوانید

منصوره سعیدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

منصوره سعیدی باریستا شماره گواهینامه : P77A926843 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

مرتضی پژهان باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مرتضی پژهان باریستا شماره گواهینامه : P77A926842 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

علی محمد بیرانوند باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علی محمد بیرانوند باریستا شماره گواهینامه : P77A926841 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

پارسا توکلی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

پارسا توکلی باریستا شماره گواهینامه : P77A926840 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

مریم طائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مریم طائی باریستا شماره گواهینامه : P77A926832 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

ثمر اکبری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

ثمر اکبری باریستا شماره گواهینامه : P77A926827 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید