باریستا پوریا عباس زاده | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923531 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا پوریا عباس زاده گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

باریستا شکیبا میاحی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923530 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا شکیبا میاحی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا نصرت گودرزی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923493 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا نصرت گودرزی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا نرگس مندکاری توران پشتی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923492 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا نرگس مندکاری توران پشتی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی

بیشتر بخوانید

باریستا ملودی وفائی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923491 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا ملودی وفائی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا سپیده فرزانه مراد | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923455 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا سپیده فرزانه مراد گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

باریستا علی فلاحی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923454 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا علی فلاحی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا کیانوش شمشکی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923430 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا کیانوش شمشکی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا هومن آقامحسنی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923429 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا هومن آقامحسنی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا مهرنوش شمشکی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923428 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا مهرنوش شمشکی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا سپیده زرنگار | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923426 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا سپیده زرنگار گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا زهرا عزیزی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923425 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا زهرا عزیزی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید