مصطفی شیر افکن | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922617 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای مصطفی شیر افکن از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

احسان بخشی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922616 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای احسان بخشی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

زهرا مخلصیان | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922615 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم زهرا مخلصیان  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

سارا خان سالار | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922614 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم سارا خان سالار از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

نرجس هاشمی راد | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922600 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم نرجس هاشمی راد از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

محمد آسترکی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922599 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محمد آسترکی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

ستار سهرابی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922598 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای ستار سهرابی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمود اشرفی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922597 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محمود اشرفی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمد امین کرمیانی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922572 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محمد امین کرمیانی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

رضا رستم پور | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922571 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای رضا رستم پور از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

سعید باطنی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922570 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای سعید باطنی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

بهاره نصیرپور | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922564 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم بهاره نصیرپور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید