محمد کمالی | آموزش قهوه، باریستا در محیط کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926061 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمد کمالی | آموزش قهوه، باریستا در محیط

بیشتر بخوانید

مهدی شیخعلی | آموزش قهوه، باریستا در محیط کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926060 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مهدی شیخعلی | آموزش قهوه، باریستا در محیط

بیشتر بخوانید

محدثه انصاری فر | آموزش قهوه، باریستا در محیط کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926059 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محدثه انصاری فر | آموزش قهوه، باریستا در

بیشتر بخوانید

سیما قشقاوی | آموزش قهوه، باریستا در محیط کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926058 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیما قشقاوی | آموزش قهوه، باریستا در محیط

بیشتر بخوانید

محمدحسین سمین | آموزش قهوه، باریستا در محیط کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926043 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدحسین سمین | آموزش قهوه، باریستا در محیط

بیشتر بخوانید

محمدامین سمین | آموزش قهوه، باریستا در محیط کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926042 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدامین سمین | آموزش قهوه، باریستا در محیط

بیشتر بخوانید

عباس نصاری | آموزش قهوه، باریستا در محیط کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926040 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا عباس نصاری | آموزش قهوه، باریستا در محیط

بیشتر بخوانید

آرش بختیان | آموزش قهوه، باریستا در محیط کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926039 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آرش بختیان | آموزش قهوه، باریستا در محیط

بیشتر بخوانید

سیدمحمدرضا سیدموسوی | آموزش قهوه، باریستا در محیط کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926038 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیدمحمدرضا سیدموسوی | آموزش قهوه، باریستا در محیط

بیشتر بخوانید

آزاده بازگر | آموزش قهوه، باریستا در محیط کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926037 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آزاده بازگر | آموزش قهوه، باریستا در محیط

بیشتر بخوانید

مریم جمشیدی | آموزش قهوه، باریستا در محیط کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926036 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مریم جمشیدی | آموزش قهوه، باریستا در محیط

بیشتر بخوانید

الهام ذوالفقاری نیا | آموزش قهوه، باریستا در محیط کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926035 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا الهام ذوالفقاری نیا | آموزش قهوه، باریستا در

بیشتر بخوانید