باریستا آنا صفارپور | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923353 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا آنا صفارپور گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا سروش شیداصفت | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923337 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا سروش شیداصفت گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا بابک قشنگی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923329 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا بابک قشنگی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا حسام محمدامانی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923310 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا حسام محمدامانی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا سید علیرضا غفاری | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923309 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا سید علیرضا غفاری گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

محمدرضا یحیایی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923278 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدرضا یحیایی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

سید وحید موسوی منش | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923277 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا سید وحید موسوی منش گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی

بیشتر بخوانید

امیر یوسفی تبریزی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923276 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا امیر یوسفی تبریزی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

علی بهروز | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923252 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا علی بهروز گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

امیرحسین زیره پور | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923251 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا امیرحسین زیره پور گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

نیما فاضلی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923250 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا نیما فاضلی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و مهارت

بیشتر بخوانید

منصور محمدی دلچه | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923249 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا منصور محمدی دلچه گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید