مرتضی اسلامی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ مرتضی اسلامی : P77A93035 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مرتضی

بیشتر بخوانید

علیرضا جرجانی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ علیرضا جرجانی : P77A93034 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علیرضا

بیشتر بخوانید

مهدی سلطان محمدی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ مهدی سلطان محمدی : P77A93008 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

مرتضی فرنود | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ مرتضی فرنود : P77A93007 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مرتضی

بیشتر بخوانید

ریحانه فیضی پور | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ ریحانه فیضی پور : P77A93006 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

محمدامین دانشور | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدامین دانشور : P77A93005 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمدامین

بیشتر بخوانید

امیر علی اولادی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ امیر علی اولادی : P77A93003 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

سید محمد جواد حسینی زاده | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ سید محمد جواد حسینی زاده : P77A93002 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

امیر حمزه رمضانلی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ امیر حمزه رمضانلی : P77A93001 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

سینا بیرامی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره خصوصی کافی شاپ باریستا سینا بیرامی : P77A922977 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای سینا

بیشتر بخوانید

نغمه المعی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره خصوصی کافی شاپ باریستا نغمه المعی : P77A922976 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم نغمه المعی

بیشتر بخوانید

پریسا تهمتن | مدرک بین المللی رشته خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره خصوصی کافی شاپ باریستا پریسا تهمتن : P77A922975 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم پریسا

بیشتر بخوانید