علی دانش پور| مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922681 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای علی دانش پور  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

امین فلاح| مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922680 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای امین فلاح  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محسن کللی زاده| مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922679 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محسن کللی زاده  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

افشین پیرآور| مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922678 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای افشین پیرآور  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

متین الماسی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922634 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای متین الماسی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

کیانوش پارسا | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922633 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای کیانوش پارسا  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

رضا اسماعیلی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه رضا اسماعیلی : P77A922632 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای رضا اسماعیلی  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

یونس نورزاده | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922631 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای یونس نورزاده از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

علیرضا عرب | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922630 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای علیرضا عرب از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

نرگس پور جوادخواه | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922629 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم نرگس پور جوادخواه از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مصطفی شیر افکن | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922617 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای مصطفی شیر افکن از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

احسان بخشی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922616 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای احسان بخشی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید