حسین حاجی حیدر شمیرانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

حسین حاجی حیدر شمیرانی باریستا شماره گواهینامه : P77A927284 حسین حاجی حیدر شمیرانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت

بیشتر بخوانید

زهره حاجی پور باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

زهره حاجی پور باریستا شماره گواهینامه : P77A927277 زهره حاجی پور باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

مریم فریزی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مریم فریزی باریستا شماره گواهینامه : P77A927276 مریم فریزی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

علیرضا محمدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علیرضا محمدی باریستا شماره گواهینامه : P77A927275 علیرضا محمدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

امیر صابریان بروجنی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

امیر صابریان بروجنی باریستا شماره گواهینامه : P77A927274 امیر صابریان بروجنی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

علی مخدومی دیوشلی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علی مخدومی دیوشلی باریستا شماره گواهینامه : P77A927273 علی مخدومی دیوشلی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

هاشم ضیائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

هاشم ضیائی باریستا شماره گواهینامه : P77A927237 هاشم ضیائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

امیرحسین ابراهیم لواسان پور باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

امیرحسین ابراهیم لواسان پور باریستا شماره گواهینامه : P77A927236 امیرحسین ابراهیم لواسان پور باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت

بیشتر بخوانید

میلاد روائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

میلاد روائی باریستا شماره گواهینامه : P77A927235 میلاد روائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

آیدا نقی نژادنیار باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

آیدا نقی نژادنیار باریستا شماره گواهینامه : P77A927234 آیدا نقی نژادنیار باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

عسل لله گانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

عسل لله گانی باریستا شماره گواهینامه : P77A927233 عسل لله گانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

علی شهباز باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علی شهباز باریستا شماره گواهینامه : P77A927187 علی شهباز باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید