میلاد یوسفی بزچلوئی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

میلاد یوسفی بزچلوئی باریستا شماره گواهینامه : P77A927255 میلاد یوسفی بزچلوئی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

محمدرضا بیات باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

محمدرضا بیات باریستا شماره گواهینامه : P77A927254 محمدرضا بیات باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

عرفان اوجاقی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

عرفان اوجاقی باریستا شماره گواهینامه : P77A927253 عرفان اوجاقی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

محمدرضا داودی فارسانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

محمدرضا داودی فارسانی باریستا شماره گواهینامه : P77A927252 محمدرضا داودی فارسانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

فائزه صمدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

فائزه صمدی باریستا شماره گواهینامه : P77A927251 فائزه صمدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

مریم سامع کریمی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مریم سامع کریمی باریستا شماره گواهینامه : P77A927250 مریم سامع کریمی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

امیررضا پورنگ باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

امیررضا پورنگ باریستا شماره گواهینامه : P77A927239 امیررضا پورنگ باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

محمدامیر ملک پور باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

محمدامیر ملک پور باریستا شماره گواهینامه : P77A927238 محمدامیر ملک پور باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

هاشم ضیائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

هاشم ضیائی باریستا شماره گواهینامه : P77A927237 هاشم ضیائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

امیرحسین ابراهیم لواسان پور باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

امیرحسین ابراهیم لواسان پور باریستا شماره گواهینامه : P77A927236 امیرحسین ابراهیم لواسان پور باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت

بیشتر بخوانید

میلاد روائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

میلاد روائی باریستا شماره گواهینامه : P77A927235 میلاد روائی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

آیدا نقی نژادنیار باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

آیدا نقی نژادنیار باریستا شماره گواهینامه : P77A927234 آیدا نقی نژادنیار باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید