پریسا رحیم زاده صومعه سرائی باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

پریسا رحیم زاده صومعه سرائی باریستا شماره گواهینامه : P77A927947 پریسا رحیم زاده صومعه سرائی باریستا | آموزش قهوه و

بیشتر بخوانید

مسعود ریحانی شوکت آباد باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

مسعود ریحانی شوکت آباد باریستا شماره گواهینامه : P77A927946 مسعود ریحانی شوکت آباد باریستا | آموزش قهوه و مهارت های

بیشتر بخوانید

سیدرضا شیخ الاسلامی باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

سیدرضا شیخ الاسلامی باریستا شماره گواهینامه : P77A927945 سیدرضا شیخ الاسلامی باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند

بیشتر بخوانید

محمدجواد جعفریان باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

محمدجواد جعفریان باریستا شماره گواهینامه : P77A927944 محمدجواد جعفریان باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

بیشتر بخوانید

یاسین تباری باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

یاسین تباری باریستا شماره گواهینامه : P77A927943 یاسین تباری باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

بیشتر بخوانید

صادق فرهادی افشار باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

صادق فرهادی افشار باریستا شماره گواهینامه : P77A927942 صادق فرهادی افشار باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند

بیشتر بخوانید

مهدی علی پور باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

مهدی علی پور باریستا شماره گواهینامه : P77A927941 مهدی علی پور باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند

بیشتر بخوانید

سیدحسام الدین سجاد باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

سیدحسام الدین سجاد باریستا شماره گواهینامه : P77A927940 سیدحسام الدین سجاد باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند

بیشتر بخوانید

مینا ندرلو باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

مینا ندرلو باریستا شماره گواهینامه : P77A927936 مینا ندرلو باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

بیشتر بخوانید

مهنوش جوادی باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

مهنوش جوادی باریستا شماره گواهینامه : P77A927935 مهنوش جوادی باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

بیشتر بخوانید

ایده داودی سبزوار باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

ایده داودی سبزوار باریستا شماره گواهینامه : P77A927934 ایده داودی سبزوار باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند

بیشتر بخوانید

اهورا حاج عظیم زنجانی باریستا | آموزش قهوه و مهارت های باریستایی اسفند ماه 1401

اهورا حاج عظیم زنجانی باریستا شماره گواهینامه : P77A927933 اهورا حاج عظیم زنجانی باریستا | آموزش قهوه و مهارت های

بیشتر بخوانید