آیلار پری زاده باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

آیلار پری زاده باریستا شماره گواهینامه : P77A926919 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

فاطمه فرجی پور باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

فاطمه فرجی پور باریستا شماره گواهینامه : P77A926918 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

سیدپوریا هاشمی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیدپوریا هاشمی باریستا شماره گواهینامه : P77A926917 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

محسن اردستانی حصاری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

محسن اردستانی حصاری باریستا شماره گواهینامه : P77A926916 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

کبری عربی اوزانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

کبری عربی اوزانی باریستا شماره گواهینامه : P77A926915 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

مهران امینی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهران امینی باریستا شماره گواهینامه : P77A926914 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

علی اکبر اکبری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علی اکبر اکبری باریستا شماره گواهینامه : P77A926913 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

سیدمحمد رحیمی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیدمحمد رحیمی باریستا شماره گواهینامه : P77A926912 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

آرمین اصغری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

آرمین اصغری باریستا شماره گواهینامه : P77A926911 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

محسن شهرآئینی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

محسن شهرآئینی باریستا شماره گواهینامه : P77A926910 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

سیدمیثم شریفی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیدمیثم شریفی باریستا شماره گواهینامه : P77A926909 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

میلاد رهبرفرش پیرا باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

میلاد رهبرفرش پیرا باریستا شماره گواهینامه : P77A926908 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید