باریستا علی فلاحی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923454 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا علی فلاحی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا عرفان حسین دوست | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923453 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ عرفان حسین دوست گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا سهراب رضائیان | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923452 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سهراب رضائیان گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا امین وهاب | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923451 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امین وهاب گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا محمدمهدی اردانی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923450 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدمهدی اردانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا امیرحمزه اسماعیلی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923449 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرحمزه اسماعیلی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا مجتبی شمس آبادی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923448 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مجتبی شمس آبادی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا رقیه شهبازی فشتالی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923447 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ کیمیا رقیه شهبازی فشتالی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

باریستا مرضیه فتحی مکوند | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923446 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ کیمیا مرضیه فتحی مکوند گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

باریستا کیمیا سید عالی نژاد | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923445 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ کیمیا سید عالی نژاد گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی مریم طالب زاده | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923444 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه مریم طالب زاده گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی افشین پیراور | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923443 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه افشین پیراور گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید