لیست کامل هنرجویان

لیست کامل هنرجویان – اطلاعات کامل دوره هایی که هنرجویان مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران شرکت نموده اند.

آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

حمیده صولتی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

حمیده صولتی باریستا شماره گواهینامه : P77A929989 حمیده صولتی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

لیلا سلطانی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

لیلا سلطانی باریستا شماره گواهینامه : P77A929988 لیلا سلطانی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

رزا چابک باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

رزا چابک باریستا شماره گواهینامه : P77A929987 رزا چابک باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

میترا راه آورد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

میترا راه آورد باریستا شماره گواهینامه : P77A929986 میترا راه آورد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

هما میرزائی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

هما میرزائی باریستا شماره گواهینامه : P77A929985 هما میرزائی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

نینبرا آلدو باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

نینبرا آلدو باریستا شماره گواهینامه : P77A929984 نینبرا آلدو باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

رامئیل بت تمرز باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

رامئیل بت تمرز باریستا شماره گواهینامه : P77A929983 رامئیل بت تمرز باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

محمد قدم گاهلو باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

محمد قدم گاهلو باریستا شماره گواهینامه : P77A929982 محمد قدم گاهلو باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

محمدامین غلامی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

محمدامین غلامی باریستا شماره گواهینامه : P77A929981 محمدامین غلامی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

علی سیار باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

علی سیار باریستا شماره گواهینامه : P77A929980 علی سیار باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

آرین ابراهیم خلیل فام باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

آرین ابراهیم خلیل فام باریستا شماره گواهینامه : P77A929979 آرین ابراهیم خلیل فام باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

حسین ماسبی نیا باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا آبان 1402

حسین ماسبی نیا باریستا شماره گواهینامه : P77A929978 حسین ماسبی نیا باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More