ابوالحسن کردی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922538 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای ابوالحسن کردی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

محمود براهویی شام | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922537 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمود براهویی شام از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سینا رضایی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922536 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سینا رضایی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

پریا طیبی میگونی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922535 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم  پریا طیبی میگونی  از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

محمد رضا کریمی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922534 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای  محمد رضا کریمی  از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

محسن هنرخواه | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922533 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محسن هنرخواه از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

فاطمه یاسمن | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922532 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم فاطمه یاسمن از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

ستاره ستوده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922531 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم ستاره ستوده از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

ناربه کریمیان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922530 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای ناربه کریمیان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

علی اصغر محلوجی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922529 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علی اصغر محلوجی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

شایان قنبری سعید | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922528 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای شایان قنبری سعید از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

هومن نداف | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922527 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای هومن نداف از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید