مهدی پیرزاده مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924724 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مهدی پیرزاده مدرک

بیشتر بخوانید

سبحان خیاط افشاری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924723 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سبحان خیاط افشاری

بیشتر بخوانید

کیهان عبدی مدرک بین المللی آبمیوه و بستنی | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه

شماره گواهینامه : P77A924722 دوره تخصصی آموزش آبمیوه و بستنی فروشی کیهان عبدی مدرک بین المللی آبمیوه و بستنی |

بیشتر بخوانید

محمد پرنیائی مدرک بین المللی آبمیوه و بستنی | آموزش تخصصی بستنی و آبمیوه

شماره گواهینامه : P77A924721 دوره تخصصی آموزش آبمیوه و بستنی فروشی محمد پرنیائی مدرک بین المللی آبمیوه و بستنی |

بیشتر بخوانید

فاطمه سادات میرعلی اکبر مدرک بین المللی باریستا خانگی | دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A924720 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” فاطمه سادات میرعلی اکبر مدرک بین المللی باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

شهریار بنی اسدی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924719 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی شهریار بنی اسدی

بیشتر بخوانید

سپهر سجادی نژاد مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924718 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سپهر سجادی نژاد

بیشتر بخوانید

میلاد پوربهرام نوری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924717 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی میلاد پوربهرام نوری

بیشتر بخوانید

سپند کزازلو مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924716 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سپند کزازلو مدرک

بیشتر بخوانید

محمدرضا اصغری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924715 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدرضا اصغری مدرک

بیشتر بخوانید

صادق راوی مدرک بین المللی لاته آرت | آموزش طراحی روی قهوه – لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924714 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت صادق راوی مدرک بین

بیشتر بخوانید

سید علی احمدی مدرک بین المللی لاته آرت | آموزش طراحی روی قهوه – لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924713 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت سید علی احمدی مدرک

بیشتر بخوانید