یکتا گودرزی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925133 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی یکتا گودرزی مدرک

بیشتر بخوانید

صبا افراه مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925132 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا صبا افراه مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

صدرالدین علی آبادی مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925131 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا صدرالدین علی آبادی مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

امیرکیارش کاظم زاده مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925130 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امیرکیارش کاظم زاده مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

امید مداحیان مدرک بین المللی | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925129 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امید مداحیان مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

هنگامه سادات پیشوائی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925128 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی هنگامه سادات پیشوائی

بیشتر بخوانید

روژینا فرزانگان مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925127 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی روژینا فرزانگان مدرک

بیشتر بخوانید

هومان یزدان پرستان مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925126 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی هومان یزدان پرستان

بیشتر بخوانید

فربد وطن دوست حقیقی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925125 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی فربد وطن دوست

بیشتر بخوانید

فربد برومندان مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925124 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی فربد برومندان مدرک

بیشتر بخوانید

ابراهیم تیموری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925123 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی ابراهیم تیموری مدرک

بیشتر بخوانید

مهدی چگینی مدرک بین المللی دوره میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A925122 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد مهدی چگینی مدرک بین المللی دوره میکسولوژی

بیشتر بخوانید