رامین آقابیگی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923221 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ رامین آقابیگی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

احمد شهریاری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923220 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ احمد شهریاری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

الناز گوشه | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923219 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا الناز گوشه گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و مهارت

بیشتر بخوانید

علی گوشه | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923218 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا علی گوشه گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و مهارت

بیشتر بخوانید

حسام کوهی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923217 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ حسام کوهی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

حیدرعلی شاکرنیا | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923216 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ حیدرعلی شاکرنیا گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

سام ضابطی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923215 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سام ضابطی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

پدرام نیکبخت بیده | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923214 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پدرام نیکبخت بیده گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

پوریا مسافر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923213 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پوریا مسافر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

محسن فتوحی چیانه | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923212 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محسن فتوحی چیانه گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

نسرین سیف اله زاده | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923211 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ نسرین سیف اله زاده گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

رومینا الیاسی بروجنی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923210 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ رومینا الیاسی بروجنی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید