سمیه نیرومندقارنا باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سمیه نیرومندقارنا باریستا شماره گواهینامه : P77A926875 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

معصومه دلفانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

معصومه دلفانی باریستا شماره گواهینامه : P77A926874 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

مهگل روشنی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهگل روشنی باریستا شماره گواهینامه : P77A926873 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

مهدی دانشمند باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهدی دانشمند باریستا شماره گواهینامه : P77A926872 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

سپهر قاسمی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سپهر قاسمی باریستا شماره گواهینامه : P77A926871 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

پوریا چنبری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

پوریا چنبری باریستا شماره گواهینامه : P77A926870 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

سیدحسن گلشنی موسوی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیدحسن گلشنی موسوی باریستا شماره گواهینامه : P77A926869 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

آیدین فرخی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

آیدین فرخی باریستا شماره گواهینامه : P77A926868 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

پویا حق بده باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

پویا حق بده باریستا شماره گواهینامه : P77A926867 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

محمدامین دریس باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

محمدامین دریس باریستا شماره گواهینامه : P77A926866 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

شایان گودرزی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

شایان گودرزی باریستا شماره گواهینامه : P77A926865 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

ساغر جوادی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

ساغر جوادی باریستا شماره گواهینامه : P77A926864 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید