حسین نظامی ناو تعمیرات | آموزش تعمیر دستگاه اسپرسو اسفند ماه 1401

حسین نظامی ناو تعمیرات دستگاه اسپرسو شماره گواهینامه : P77A927960 حسین نظامی ناو تعمیرات | آموزش تعمیر دستگاه اسپرسو اسفند

بیشتر بخوانید

مصطفی احمدی بنی تعمیرات | آموزش تعمیر دستگاه اسپرسو اسفند ماه 1401

مصطفی احمدی بنی تعمیرات دستگاه اسپرسو شماره گواهینامه : P77A927959 مصطفی احمدی بنی تعمیرات | آموزش تعمیر دستگاه اسپرسو اسفند

بیشتر بخوانید

جواد البرزی آبمیوه بستنی | آموزش بستنی و آبمیوه اسفند ماه 1401

جواد البرزی آبمیوه بستنی شماره گواهینامه : P77A927958 جواد البرزی آبمیوه بستنی | آموزش بستنی و آبمیوه اسفند ماه 1401

بیشتر بخوانید

لیلا احمدرضائی آبمیوه بستنی | آموزش بستنی و آبمیوه اسفند ماه 1401

لیلا احمدرضائی آبمیوه بستنی شماره گواهینامه : P77A927957 لیلا احمدرضائی آبمیوه بستنی | آموزش بستنی و آبمیوه اسفند ماه 1401

بیشتر بخوانید

ملیکا پیرهادی تواندشتی صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل اسفند ماه 1401

ملیکا پیرهادی تواندشتی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927956 ملیکا پیرهادی تواندشتی صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل اسفند ماه

بیشتر بخوانید

آتنا آقازاده نقدی علیا صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل اسفند ماه 1401

آتنا آقازاده نقدی علیا صبحانه شماره گواهینامه : P77A927955 آتنا آقازاده نقدی علیا صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل

بیشتر بخوانید

مهناز شاه محمدی بنی صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل اسفند ماه 1401

مهناز شاه محمدی بنی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927954 مهناز شاه محمدی بنی صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل

بیشتر بخوانید

سامره تلیکانی صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل اسفند ماه 1401

سامره تلیکانی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927953 سامره تلیکانی صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل اسفند ماه 1401 آموزش

بیشتر بخوانید

ثریا شیخی صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل اسفند ماه 1401

ثریا شیخی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927952 ثریا شیخی صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل اسفند ماه 1401 آموزش

بیشتر بخوانید

رضا وطن دوست صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل اسفند ماه 1401

رضا وطن دوست صبحانه شماره گواهینامه : P77A927951 رضا وطن دوست صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل اسفند ماه

بیشتر بخوانید

مهرداد رضائی صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل اسفند ماه 1401

مهرداد رضائی صبحانه شماره گواهینامه : P77A927950 مهرداد رضائی صبحانه | دوره تخصصی صبحانه های ملل اسفند ماه 1401 آموزش

بیشتر بخوانید

شایان گودرزی میکسولوژی | آموزش نوشیدنی های سرد اسفند ماه 1401

شایان گودرزی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A927949 شایان گودرزی میکسولوژی | آموزش نوشیدنی های سرد اسفند ماه 1401 دوره نوشیدنی

بیشتر بخوانید