حسین کمائی آبمیوه و بستنی | مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی

شماره گواهینامه : P77A924066 مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی حسین کمائی گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی

بیشتر بخوانید

سها مویدی نیا باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924065 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سها مویدی نیا گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

علی صدرزاده باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924064 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ علی صدرزاده گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

احمد چمن پور باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924063 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ احمد چمن پور گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

امید میرعبدالحق هزاوه تعمیرات دستگاه اسپرسو | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924062 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو امید میرعبدالحق هزاوه Espresso Machine Repair | گواهینامه

بیشتر بخوانید

محمدرضا صفرپور تعمیرات دستگاه اسپرسو | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924061 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو محمدرضا صفرپور Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

سیدحسین میرمعصومی تعمیرات دستگاه اسپرسو | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924060 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو سیدحسین میرمعصومی Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

اشکان ممبینی تعمیرات دستگاه اسپرسو | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A924059 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو اشکان ممبینی Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

دیبا براتی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924058 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ دیبا براتی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

پریا حسینی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924057 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ پریا حسینی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

علیرضا متین نژاد باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924056 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ علیرضا متین نژاد گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

بهنام ظهوریان ایزدپناه باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924055 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ بهنام ظهوریان ایزدپناه گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید