ایمان محبوبی کیا | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923262 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ ایمان محبوبی کیا گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

محمدرضا ع یوسفی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923261 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدرضا ع یوسفی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

سید مصطفی سید حاتمی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923260 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سید مصطفی سید حاتمی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

سیده روژان عطار حسینی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923259 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سیده روژان عطار حسینی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

هدیه اکبری علون آبادی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923258 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ هدیه اکبری علون آبادی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

سمیرا مظفری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923257 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سمیرا مظفری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

صبا محسنی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923256 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ صبا محسنی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

رویا محبوب | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923255 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ رویا محبوب گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

زهره قاسمی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923248 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ زهره قاسمی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

مهسا جعفری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923247 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مهسا جعفری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم مهسا

بیشتر بخوانید

ابوالفضل اسماعیل پور گنجی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923246 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ ابوالفضل اسماعیل پور گنجی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

سینا کرمی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923245 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سینا کرمی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید