مهرداد مصطفوی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922626 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مهرداد مصطفوی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سید احمد معتمدی شلمزاری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922625 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سید احمد معتمدی شلمزاری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مهدی برغندان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922624 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مهدی برغندان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

آرش بخشی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922623 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای آرش بخشی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

پریسا رازقندی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922622 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم پریسا رازقندی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سیاوش حسن زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922621 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سیاوش حسن زاده از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

فرهاد عادلی پور | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922620 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای فرهاد عادلی پور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

علی اسگندانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922619 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علی اسگندانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سارا حسینی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922610 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم سارا حسینی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سبحان پناهی فر | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922609 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سبحان پناهی فر از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

صادق شهرانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922608 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای صادق شهرانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

رضا زنگنه یوسف آبادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922607 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای رضا زنگنه یوسف آبادی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید