سیده آزاده حسینی میکسولوژی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924192 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد سیده آزاده حسینی گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی

بیشتر بخوانید

علی مرادی میکسولوژی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924191 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد علی مرادی گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و

بیشتر بخوانید

علیرضا نوروزخان میکسولوژی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924190 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد علیرضا نوروزخان گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و

بیشتر بخوانید

هارپاک روزمهر میکسولوژی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924189 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد هارپاک روزمهر گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و

بیشتر بخوانید

آرش لنگری میکسولوژی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924188 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد آرش لنگری گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و

بیشتر بخوانید

محمدهادی رضائی مروی میکسولوژی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924187 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد محمدهادی رضائی مروی گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی

بیشتر بخوانید

محمدامین قائدی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924186 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدامین قائدی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

کامل ابراهیمی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924185 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ کامل ابراهیمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

پیمان خدائی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924184 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ پیمان خدائی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

فاطمه رحمانی مطلق باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924183 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ فاطمه رحمانی مطلق گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

محمدهادی رضایی مروی لاته آرت | مدرک بین المللی آموزش طراحی روی قهوه لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924182 دوره خصوصی آموزش لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت محمدهادی رضایی مروی latte Art

بیشتر بخوانید

وحید کاظمی مجد لاته آرت | مدرک بین المللی آموزش طراحی روی قهوه لته آرت

شماره گواهینامه : P77A924181 دوره خصوصی آموزش لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت وحید کاظمی مجد latte Art

بیشتر بخوانید