انتها کشمیری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922200 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم انتها کشمیری از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

سعید جریانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922199 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سعید جریانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

محمد پیره | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922198 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمد پیره از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

بیژن محسنی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922197 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای بیژن محسنی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

نسرین چراغی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922196 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم نسرین چراغی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

امیرحسین امانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922195 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای امیرحسین امانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

نادر محمدخانی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922194 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای نادر محمدخانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سیاوش سلیمانپور | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922193 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای سیاوش سلیمانپور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

صابر خطیبی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922192 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای صابر خطیبی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

محمد جواد مهرشاد| مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922191 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای محمد

بیشتر بخوانید