ندا رسائی فر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923123 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ ندا رسائی فر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

هادی باغبانی جویباری | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923122 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ هادی باغبانی جویباری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

علی اشرفی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923121 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی اشرفی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید