ندا رسائی فر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923123 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ ندا رسائی فر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

هادی باغبانی جویباری | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923122 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ هادی باغبانی جویباری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

علی اشرفی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923121 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی اشرفی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

پوریا زارعی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923120 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پوریا زارعی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

امیرحسین صابر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923119 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرحسین صابر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

پویا حاجی عبدالباقی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923118 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پویا حاجی عبدالباقی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

خلیل نیک منش | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923117 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ خلیل نیک منش گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

پویا موید | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923116 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پویا موید گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

فرشاد حیدری بی صفر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923115 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ فرشاد حیدری بی صفر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

علی علی پور شلمانی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923110 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی علی پور شلمانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

پارسا آلاداغلو | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923109 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا پارسا آلاداغلو گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

جعفر ذاکری | مدرک بین المللی رشته خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923108 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا جعفر ذاکری گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید