امیرحسین نیک راه باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924073 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امیرحسین نیک راه گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

محمدامین زند وکیلی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924072 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدامین زند وکیلی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

آریانه روشن ضمیر باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924071 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آریانه روشن ضمیر گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

جشنواره تخفیف 20 درصدی ثبت نام در تمام دوره های مدرسه قهوه ایران

#از_کرونا_فرصت_بسازیم جشنواره تخفیف 20 درصدی ثبت نام در تمام دوره های مدرسه قهوه ایران به اطلاع می رساند جشنواره تخفیف

بیشتر بخوانید

میترا صفوی طهرانی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924007 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا میترا صفوی طهرانی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

سولماز کنعانی آذر باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924006 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سولماز کنعانی آذر گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

جشنواره تخفیف 30 درصدی ثبت نام در تمام دوره های مدرسه قهوه ایران

#از_کرونا_فرصت_بسازیم جشنواره تخفیف 30 درصدی ثبت نام در تمام دوره های مدرسه قهوه ایران به اطلاع می رساند جشنواره تخفیف 30

بیشتر بخوانید

میثم ترک آبادی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923960 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا میثم ترک آبادی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

ماهان فرخی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923944 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ماهان فرخی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

مهدی اسدالهی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923943 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مهدی اسدالهی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

علی جعفری باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923942 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا علی جعفری گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

محمدعلی حاتم نیا باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923941 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدعلی حاتم نیا گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید