بیتا حیدری فارسانی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924335 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا بیتا حیدری فارسانی گواهینامه

بیشتر بخوانید

سیدمحمدرضا قائمی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924334 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا سیدمحمدرضا قائمی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

نریمان اسدی عیدیوند مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924333 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا نریمان اسدی عیدیوند گواهینامه

بیشتر بخوانید

محمدجواد جوهری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924325 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا محمدجواد جوهری گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

احمد پرنیان پور مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924324 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا احمد پرنیان پور گواهینامه

بیشتر بخوانید

خشایار قربان زاده اصلی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924323 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا خشایار قربان زاده اصلی

بیشتر بخوانید

میلاد غلامرضا بیگی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924322 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا میلاد غلامرضا بیگی گواهینامه

بیشتر بخوانید

حمیدرضا محقق مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924305 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا حمیدرضا محقق گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

سیدوحید حسینی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924304 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا سیدوحید حسینی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

پرنیان خصالی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924303 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا پرنیان خصالی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

ضحا لطفعلی پور مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924302 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا ضحا لطفعلی پور گواهینامه

بیشتر بخوانید

محمدرضا نامدار خطیبانی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9242493 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا محمدرضا نامدار خطیبانی گواهینامه

بیشتر بخوانید