معصومه ارزانیان | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923132 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ معصومه ارزانیان گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

مریم کوه گیوی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923131 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مریم کوه گیوی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

سروش رشدی دیزجی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923130 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سروش رشدی دیزجی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

امیر اکبری | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923129 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امیر اکبری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

محمود اسلامی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923128 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمود اسلامی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

ندا رسائی فر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923123 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ ندا رسائی فر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

هادی باغبانی جویباری | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923122 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ هادی باغبانی جویباری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

علی اشرفی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923121 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی اشرفی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

پوریا زارعی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923120 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پوریا زارعی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

امیرحسین صابر | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923119 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرحسین صابر گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

پویا حاجی عبدالباقی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923118 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پویا حاجی عبدالباقی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

خلیل نیک منش | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923117 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ خلیل نیک منش گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید