پویا نوری مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924363 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا پویا نوری گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

مریم نیک نام مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924362 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا مریم نیک نام گواهینامه

بیشتر بخوانید

دنیز گوزلی مردانقم مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924361 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا دنیز گوزلی مردانقم گواهینامه

بیشتر بخوانید

بهنود کوه کمری مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924360 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا بهنود کوه کمری گواهینامه

بیشتر بخوانید

مهدی طاهریان مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924351 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا مهدی طاهریان گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

دانیال آژیر مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924350 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا دانیال آژیر گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

رضا فرحناک میاندهی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924349 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا رضا فرحناک میاندهی گواهینامه

بیشتر بخوانید

بیتا حیدری فارسانی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924335 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا بیتا حیدری فارسانی گواهینامه

بیشتر بخوانید

سیدمحمدرضا قائمی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924334 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا سیدمحمدرضا قائمی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

نریمان اسدی عیدیوند مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924333 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا نریمان اسدی عیدیوند گواهینامه

بیشتر بخوانید

محمدجواد جوهری مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924325 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا محمدجواد جوهری گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

احمد پرنیان پور مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924324 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا احمد پرنیان پور گواهینامه

بیشتر بخوانید