معصومه اسماعیلی دستجردی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924637 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا معصومه اسماعیلی دستجردی مدرک بین المللی باریستا گواهینامه

بیشتر بخوانید

کتایون قصابها مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924636 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا کتایون قصابها مدرک بین المللی باریستا گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

عباس حیدری علی آبادی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924635 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا عباس حیدری علی آبادی مدرک بین المللی باریستا

بیشتر بخوانید

محمدحسین کرمی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924634 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدحسین کرمی مدرک بین المللی باریستا گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

یاسمن یزدان پناه مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924604 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا یاسمن یزدان پناه مدرک بین المللی باریستا گواهینامه

بیشتر بخوانید

آزاد نگهدار مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924603 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آزاد نگهدار مدرک بین المللی باریستا گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

آریا سلطان پور مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924602 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آریا سلطان پور مدرک بین المللی باریستا گواهینامه

بیشتر بخوانید

کمیل جعفرزاده مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924601 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا کمیل جعفرزاده مدرک بین المللی باریستا گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

عقیل قلیزاده ابراهیم آبادی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924567 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا عقیل قلیزاده ابراهیم آبادی

بیشتر بخوانید

امیررضا حسن زاده موروئی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924566 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا امیررضا حسن زاده موروئی

بیشتر بخوانید

آزیتا امیردانشور مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924565 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا آزیتا امیردانشور گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

مهرانه شاهرخی مدرک باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924564 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مدرک بین المللی باریستا مهرانه شاهرخی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید