محمد کیانی نیا مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924841 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمد کیانی نیا مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

مهدی سندگل مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924840 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مهدی سندگل مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

صالح بارانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924839 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا صالح بارانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

نازنین خسرویانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924838 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا نازنین خسرویانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

علی صادقی نسب مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924813 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا علی صادقی نسب مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

بهنام اسماعیل زاده مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924805 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا بهنام اسماعیل زاده مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

امیرحسین قائمی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924804 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امیرحسین قائمی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

حسین ارقشی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924803 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا حسین ارقشی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

مریم اسدی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924802 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مریم اسدی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

ماندانا هاشمی ارسی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924794 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ماندانا هاشمی ارسی مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

یاسین خانلری هنر مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924786 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا یاسین خانلری هنر مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

احمد خوانساری مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924785 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا احمد خوانساری مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید