حامد پروین | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925992 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” حامد پروین | آموزش قهوه و باریستای خانگی با

بیشتر بخوانید

فرشته اسکندری | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925991 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” فرشته اسکندری | آموزش قهوه و باریستای خانگی با

بیشتر بخوانید

روناک خسروی زاده | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925990 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” روناک خسروی زاده | آموزش قهوه و باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

ملیکا غفاری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925933 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ملیکا غفاری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

سیده فاطمه حسینی کیاکجوری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925932 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیده فاطمه حسینی کیاکجوری | آموزش خصوصی باریستا

بیشتر بخوانید

ابوالفضل محمدی زاده | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925931 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ابوالفضل محمدی زاده | آموزش خصوصی باریستا و

بیشتر بخوانید

محمد رجبی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925930 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمد رجبی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

عاطفه حیدری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925914 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا عاطفه حیدری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

فاطمه بندار | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925913 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا فاطمه بندار | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

سیدامیر میراحمدی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925912 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیدامیر میراحمدی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

شاهین کشتکار | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925911 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا شاهین کشتکار | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

امیرحسین مویدی کیا | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925893 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امیرحسین مویدی کیا | آموزش خصوصی باریستا و

بیشتر بخوانید