ملیکا غفاری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925933 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ملیکا غفاری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

سیده فاطمه حسینی کیاکجوری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925932 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیده فاطمه حسینی کیاکجوری | آموزش خصوصی باریستا

بیشتر بخوانید

ابوالفضل محمدی زاده | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925931 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ابوالفضل محمدی زاده | آموزش خصوصی باریستا و

بیشتر بخوانید

محمد رجبی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925930 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمد رجبی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

عاطفه حیدری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925914 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا عاطفه حیدری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

فاطمه بندار | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925913 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا فاطمه بندار | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

سیدامیر میراحمدی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925912 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیدامیر میراحمدی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

شاهین کشتکار | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925911 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا شاهین کشتکار | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

امیرحسین مویدی کیا | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925893 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امیرحسین مویدی کیا | آموزش خصوصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سروش زرگری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925892 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سروش زرگری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

رضا بالدی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925891 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا رضا بالدی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

ندا شفیعی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925890 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ندا شفیعی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید