جشنواره تخفیف 30 درصدی ثبت نام در تمام دوره های مدرسه قهوه ایران

#از_کرونا_فرصت_بسازیم جشنواره تخفیف 30 درصدی ثبت نام در تمام دوره های مدرسه قهوه ایران » شرایط ثبت نام: دوستانی که

بیشتر بخوانید

میثم ترک آبادی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923960 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا میثم ترک آبادی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

ماهان فرخی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923944 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ماهان فرخی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

مهدی اسدالهی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923943 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مهدی اسدالهی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

علی جعفری باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923942 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا علی جعفری گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

محمدعلی حاتم نیا باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923941 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدعلی حاتم نیا گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

ملیحه حسین نژاد باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923925 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ملیحه حسین نژاد گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

سورنا معینی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923907 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سورنا معینی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

سیدحمیدرضا حسینی نوکندی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923875 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیدحمیدرضا حسینی نوکندی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

مصطفی نوروزی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923874 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مصطفی نوروزی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید

آرش خرمی نیا باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923873 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آرش خرمی نیا گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

محمدتقی ثقفی یزدی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923872 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمدتقی ثقفی یزدی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید