علی قطمیری مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925253 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا علی قطمیری مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

حسین ناصری مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925252 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا حسین ناصری مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

نگین سنائی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925251 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا نگین سنائی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

آوا کمری مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925250 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا آوا کمری مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

نسترن حسین پور مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925215 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا نسترن حسین پور مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

مهدیه شفیع مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925214 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مهدیه شفیع مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

سیاوش حیدری محمودجیق مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925213 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیاوش حیدری محمودجیق مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

امیرحسین فدوی اردکانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925212 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امیرحسین فدوی اردکانی مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

ندا اقسامی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925198 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ندا اقسامی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

سیداحسان سیدین مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925197 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیداحسان سیدین مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

امیرصادق بلالی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925196 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امیرصادق بلالی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

امین مدنی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A925195 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا امین مدنی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید