باریستا آنا صفارپور | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923353 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا آنا صفارپور گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا معصومه نوری قره تپه | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923347 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ معصومه نوری قره تپه گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

باریستا وفاء طاهریان پور | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923346 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ وفاء طاهریان پور گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا محسن ابراهیمی میمند | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923345 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محسن ابراهیمی میمند گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا شبیر خسروی نژاد | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923344 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ شبیر خسروی نژاد گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا عرفان ویسی زاده | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923343 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ عرفان ویسی زاده گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا محمدرضا بقایری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923342 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدرضا بقایری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا علی سوری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923341 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی سوری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا محمدجواد سلیمانی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923340 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمدجواد سلیمانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا پرهام اقبالی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923339 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ پرهام اقبالی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا سروش شیداصفت | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923337 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا سروش شیداصفت گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا زهرا داودی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923336 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ زهرا داودی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید