رسول برجی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926326 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology رسول برجی میکسولوژی | آموزش

بیشتر بخوانید

علی مقدمی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926325 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology علی مقدمی میکسولوژی | آموزش

بیشتر بخوانید

پیمان سلامیه میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926324 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology پیمان سلامیه میکسولوژی | آموزش

بیشتر بخوانید

مریم جواهری میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926323 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology مریم جواهری میکسولوژی | آموزش

بیشتر بخوانید

پریا حسینی کیونانی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926322 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology پریا حسینی کیونانی میکسولوژی |

بیشتر بخوانید

عبدالعلی کوچکی گل افزانی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926278 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology عبدالعلی کوچکی گل افزانی میکسولوژی

بیشتر بخوانید

امیرحسام آزادیخواه میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926277 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology امیرحسام آزادیخواه میکسولوژی | آموزش

بیشتر بخوانید

سیدبرهان گلکار تهرانی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926276 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology سیدبرهان گلکار تهرانی میکسولوژی |

بیشتر بخوانید

میلاد نریمانی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926275 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology میلاد نریمانی میکسولوژی | آموزش

بیشتر بخوانید

حمیده گنجه کویری میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926274 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology حمیده گنجه کویری میکسولوژی |

بیشتر بخوانید

سعید صفاری میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926241 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology سعید صفاری میکسولوژی | آموزش

بیشتر بخوانید

مصطفی قلندرزهی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926240 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology مصطفی قلندرزهی میکسولوژی | آموزش

بیشتر بخوانید