شهریار جوادی | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926172 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology شهریار جوادی | آموزش میکسولوژی

بیشتر بخوانید

جواد عابدین زاده | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926171 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology جواد عابدین زاده | آموزش

بیشتر بخوانید

سجاد آقازمانی | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926057 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology سجاد آقازمانی | آموزش میکسولوژی

بیشتر بخوانید

اسماعیل شاوی پور | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926056 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology اسماعیل شاوی پور | آموزش

بیشتر بخوانید

سیدمحمدرضا سیدموسوی | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926055 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology سیدمحمدرضا سیدموسوی | آموزش میکسولوژی

بیشتر بخوانید

سحر جی بوئی | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926054 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology سحر جی بوئی | آموزش

بیشتر بخوانید

محمدرضا نوباوه وطن | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925989 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology محمدرضا نوباوه وطن | آموزش

بیشتر بخوانید

محمودرضا غلامی | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925988 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology محمودرضا غلامی | آموزش میکسولوژی

بیشتر بخوانید

راضیه سالاری | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925987 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology راضیه سالاری | آموزش میکسولوژی

بیشتر بخوانید

مرضیه محمدی | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925986 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology مرضیه محمدی | آموزش میکسولوژی

بیشتر بخوانید

امیرحسین سلمانیان طبسی | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925926 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology امیرحسین سلمانیان طبسی | آموزش

بیشتر بخوانید

امیرحسین آقازاده | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925925 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology امیرحسین آقازاده | آموزش میکسولوژی

بیشتر بخوانید