مهاجرت به ترکیه

تابلوی اعلاناتشرکت در آزمون عملی

آزمون عملی متصدی کافه 26 مهر ماه 1402 – مدرک فنی حرفه ای

آزمون عملی متصدی کافه مدرک فنی حرفه ای بانوان – آقایان آزمون عملی متصدی کافه 26 مهر ماه 1402 –

Read More
تابلوی اعلاناتشرکت در آزمون عملی

مدرک فنی حرفه ای بانوان | آزمون عملی متصدی کافی شاپ 14 تیر ماه 1402

مدرک فنی حرفه ای بانوان مدرک فنی حرفه ای بانوان | آزمون عملی متصدی کافی شاپ 14 تیر ماه 1402

Read More
تابلوی اعلاناتشرکت در آزمون عملی

مدرک فنی حرفه ای آقایان | آزمون عملی متصدی کافی شاپ 14 تیر ماه 1402

مدرک فنی حرفه ای آقایان مدرک فنی حرفه ای آقایان | آزمون عملی متصدی کافی شاپ 14 تیر ماه 1402

Read More
تابلوی اعلاناتشرکت در آزمون عملی

مدرک فنی حرفه ای آقایان | آزمون عملی متصدی کافی شاپ 8 اسفند ماه 1401

مدرک فنی حرفه ای آقایان مدرک فنی حرفه ای آقایان | آزمون عملی متصدی کافی شاپ 8 اسفند ماه 1401

Read More
تابلوی اعلاناتشرکت در آزمون عملی

مدرک فنی حرفه ای بانوان | آزمون عملی متصدی کافی شاپ 8 اسفند ماه 1401

مدرک فنی حرفه ای بانوان مدرک فنی حرفه ای بانوان | آزمون عملی متصدی کافی شاپ 8 اسفند ماه 1401

Read More
تابلوی اعلاناتشرکت در آزمون عملی

آزمون عملی فنی حرفه ای | اسامی آزمون عملی متصدی کافی شاپ 03 مرداد 1401

آزمون عملی فنی حرفه ای آزمون عملی فنی حرفه ای | اسامی آزمون عملی متصدی کافی شاپ 03 مرداد 1401

Read More
تابلوی اعلاناتشرکت در آزمون عملی

مدرک فنی حرفه ای | اسامی معرفی شده به آزمون عملی متصدی کافی شاپ 24 خرداد 1401

مدرک فنی حرفه ای مدرک فنی حرفه ای | اسامی معرفی شده به آزمون عملی متصدی کافی شاپ 24 خرداد

Read More
تابلوی اعلاناتکارت شرکت در جلسه آزمون

دریافت کارت ازمون آنلاین فنی حرفه ای | متصدی کافی شاپ فنی حرفه ای 01/02/11 ویژه آقایان

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران دریافت کارت ازمون آنلاین فنی

Read More
تابلوی اعلاناتکارت شرکت در جلسه آزمون

دریافت کارت ازمون فنی حرفه ای | آزمون متصدی کافی شاپ فنی حرفه ای 01/02/11 ویژه بانوان

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران دریافت کارت ازمون فنی حرفه

Read More
تابلوی اعلاناتشرکت در آزمون آنلاین

آزمون آنلاین یازده اردیبهشت ماه 1401 | آزمون آنلاین فنی حرفه ای ویژه آقایان

آزمون فنی حرفه ای آنلاین ویژه آقایان آزمون آنلاین یازده اردیبهشت ماه 1401 | آزمون آنلاین فنی حرفه ای ویژه

Read More
تابلوی اعلاناتشرکت در آزمون آنلاین

آزمون آنلاین 11 اردیبهشت ماه 1401 | آزمون آنلاین فنی حرفه ای ویژه بانوان

آزمون فنی حرفه ای آنلاین ویژه بانوان آزمون آنلاین 11 اردیبهشت ماه 1401 | آزمون آنلاین فنی حرفه ای ویژه

Read More
تابلوی اعلاناتشرکت در آزمون آنلاین

آزمون تستی فنی حرفه ای | 11 بهمن ماه 1400 فنی و حرفه ای ویژه بانوان

آزمون تستی فنی حرفه ای آنلاین 1400/11/11 ویژه بانوان آزمون تستی فنی حرفه ای | 11 بهمن ماه 1400 فنی

Read More