سیدشهاب فتوحی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیدشهاب فتوحی باریستا شماره گواهینامه : P77A926884 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

محمدامین محمددوست باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

محمدامین محمددوست باریستا شماره گواهینامه : P77A926883 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

سردار ساتلیخ محمدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سردار ساتلیخ محمدی باریستا شماره گواهینامه : P77A926882 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

محمدکسری قناتی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

محمدکسری قناتی باریستا شماره گواهینامه : P77A926881 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

عرفان حاجی محمدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

عرفان حاجی محمدی باریستا شماره گواهینامه : P77A926880 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

فاطمه عزیزی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

فاطمه عزیزی باریستا شماره گواهینامه : P77A926879 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

دینا یوسف زاده باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

دینا یوسف زاده باریستا شماره گواهینامه : P77A926878 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

پریوش توکلی فارسانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

پریوش توکلی فارسانی باریستا شماره گواهینامه : P77A926877 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

زهرا علی پناه باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

زهرا علی پناه باریستا شماره گواهینامه : P77A926876 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین

بیشتر بخوانید

سمیه نیرومندقارنا باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سمیه نیرومندقارنا باریستا شماره گواهینامه : P77A926875 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

معصومه دلفانی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

معصومه دلفانی باریستا شماره گواهینامه : P77A926874 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید

مهگل روشنی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهگل روشنی باریستا شماره گواهینامه : P77A926873 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

بیشتر بخوانید