رضا ارژنگ | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926090 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی رضا ارژنگ |

بیشتر بخوانید

عرشیا سرلکی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926089 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی عرشیا سرلکی |

بیشتر بخوانید

امیرمسعود حمزه | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926088 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی امیرمسعود حمزه |

بیشتر بخوانید

محمود رضائی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926087 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمود رضائی |

بیشتر بخوانید

امید خسروی راستایی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926086 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی امید خسروی راستایی

بیشتر بخوانید

سیدامیرحسین صادق نجاری | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926085 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سیدامیرحسین صادق نجاری

بیشتر بخوانید

مبینا نوروزی زیوه | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926084 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مبینا نوروزی زیوه

بیشتر بخوانید

پیوند مولودی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926083 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه پیوند مولودی |

بیشتر بخوانید

ندا شفیعی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926082 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه ندا شفیعی |

بیشتر بخوانید

فرشته احمدی | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926081 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه فرشته احمدی |

بیشتر بخوانید

اسماعیل شاوی پور | آموزش تخصصی قهوه های دمی، بروئینگ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926080 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه اسماعیل شاوی پور

بیشتر بخوانید

سیدمحمدرضا سیدموسوی | آموزش طراحی روی قهوه، لاته آرت با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926079 دوره خصوصی آموزش تخصصی لاته آرت طراحی روی قهوه – لته آرت سیدمحمدرضا سیدموسوی | آموزش

بیشتر بخوانید