علیرضا نجاتی مدرک بین المللی قهوه های دمی | آموزش تخصصی بروئینگ، نسل سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A924846 آموزش بروئینگ – موج سوم قهوه – قهوه های دمی – نسل سوم قهوه علیرضا نجاتی مدرک

بیشتر بخوانید

حمیده مهرابی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924845 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی حمیده مهرابی مدرک

بیشتر بخوانید

مائده کمالیان مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924844 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مائده کمالیان مدرک

بیشتر بخوانید

علیرضا طاهرخانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924843 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علیرضا طاهرخانی مدرک

بیشتر بخوانید

داود بازگیرفرد مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924842 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی داود بازگیرفرد مدرک

بیشتر بخوانید

محمد کیانی نیا مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924841 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمد کیانی نیا مدرک بین المللی باریستا |

بیشتر بخوانید

مهدی سندگل مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924840 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مهدی سندگل مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

صالح بارانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924839 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا صالح بارانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

نازنین خسرویانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924838 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا نازنین خسرویانی مدرک بین المللی باریستا | آموزش

بیشتر بخوانید

حسین نورصفا مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924837 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی حسین نورصفا مدرک

بیشتر بخوانید

مصطفی حسین شاهی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924836 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی مصطفی حسین شاهی

بیشتر بخوانید

علیرضا تائبی مدرک بین المللی باریستا | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A924835 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علیرضا تائبی مدرک

بیشتر بخوانید