محمدرضا علی احمدآبادی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925708 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدرضا علی احمدآبادی

بیشتر بخوانید

سبحان نیک نفس | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925707 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سبحان نیک نفس

بیشتر بخوانید

ادریس عرب نوکنده | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925706 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی ادریس عرب نوکنده

بیشتر بخوانید

رعنا کریمی کوهنجانی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925705 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی رعنا کریمی کوهنجانی

بیشتر بخوانید

رویا کریمی کوهنجانی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925704 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی رویا کریمی کوهنجانی

بیشتر بخوانید

آناهیتا حبیبی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925703 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی آناهیتا حبیبی |

بیشتر بخوانید

فائزه قاسمی قمصری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925699 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا فائزه قاسمی قمصری | آموزش خصوصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سیده زینب موسوی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925698 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیده زینب موسوی | آموزش خصوصی باریستا و

بیشتر بخوانید

معصومه زرین ماه | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925697 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا معصومه زرین ماه | آموزش خصوصی باریستا و

بیشتر بخوانید

مهرداد روشناس | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925696 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا مهرداد روشناس | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

احسان زارعی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925695 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی احسان زارعی |

بیشتر بخوانید

علیرضا ستار | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925694 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی علیرضا ستار |

بیشتر بخوانید