علی اصغر برزمینی | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925661 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology علی اصغر برزمینی | آموزش

بیشتر بخوانید

مصطفی گرجی زاده | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925660 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology مصطفی گرجی زاده | آموزش

بیشتر بخوانید

محمدرضا بهرامی | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925659 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology محمدرضا بهرامی | آموزش میکسولوژی

بیشتر بخوانید

امیربهادر رجب فرد | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925658 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology امیربهادر رجب فرد | آموزش

بیشتر بخوانید

حمید بهره ملا | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925607 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology حمید بهره ملا | آموزش

بیشتر بخوانید

محمدرضا مرشدخانلوفرد | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925606 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology محمدرضا مرشدخانلوفرد | آموزش میکسولوژی

بیشتر بخوانید

داود رضازاده مقدم علی آباد | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925574 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology داود رضازاده مقدم علی آباد

بیشتر بخوانید

سعید خدادادی اسفیجار | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925554 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology سعید خدادادی اسفیجار | آموزش

بیشتر بخوانید

محمدحسین فاخری | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925553 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology محمدحسین فاخری | آموزش میکسولوژی

بیشتر بخوانید

محمدحسین اسکندری عزیز | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925552 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology محمدحسین اسکندری عزیز | آموزش

بیشتر بخوانید

رضا نامور | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925551 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology رضا نامور | آموزش میکسولوژی

بیشتر بخوانید

سارا هرمزجانی | آموزش میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925502 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد | Mixology سارا هرمزجانی | آموزش میکسولوژی

بیشتر بخوانید