صبحانه ایتالیایی

آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی صبحانهلیست کامل هنرجویان

فاطمه سادات سیدحسینی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان 1402

فاطمه سادات سیدحسینی آموزش صبحانه شماره گواهینامه : P77A929915 فاطمه سادات سیدحسینی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی صبحانهلیست کامل هنرجویان

ونوس شهرجردی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان 1402

ونوس شهرجردی آموزش صبحانه شماره گواهینامه : P77A929914 ونوس شهرجردی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی صبحانهلیست کامل هنرجویان

مینو نخعی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان 1402

مینو نخعی آموزش صبحانه شماره گواهینامه : P77A929913 مینو نخعی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی صبحانهلیست کامل هنرجویان

مرضیه بیرم آبادی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان 1402

مرضیه بیرم آبادی آموزش صبحانه شماره گواهینامه : P77A929912 مرضیه بیرم آبادی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی صبحانهلیست کامل هنرجویان

ملیکا ناظمی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان 1402

ملیکا ناظمی آموزش صبحانه شماره گواهینامه : P77A929911 ملیکا ناظمی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی صبحانهلیست کامل هنرجویان

امید احمدزاده آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان 1402

امید احمدزاده آموزش صبحانه شماره گواهینامه : P77A929910 امید احمدزاده آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی صبحانهلیست کامل هنرجویان

احمد حیاوی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان 1402

احمد حیاوی آموزش صبحانه شماره گواهینامه : P77A929909 احمد حیاوی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی صبحانهلیست کامل هنرجویان

مهدی فیاضی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان 1402

مهدی فیاضی آموزش صبحانه شماره گواهینامه : P77A929908 مهدی فیاضی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل آبان

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی صبحانهلیست کامل هنرجویان

لادن اعرابی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل شهریور 1402

لادن اعرابی آموزش صبحانه صبحانه شماره گواهینامه : P77A929682 لادن اعرابی آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی صبحانهلیست کامل هنرجویان

رامش مقدسی مهر آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل شهریور 1402

رامش مقدسی مهر آموزش صبحانه صبحانه شماره گواهینامه : P77A929681 رامش مقدسی مهر آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی صبحانهلیست کامل هنرجویان

سالار تقی پور آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل شهریور 1402

سالار تقی پور آموزش صبحانه صبحانه شماره گواهینامه : P77A929680 سالار تقی پور آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی صبحانهلیست کامل هنرجویان

مهدی انصاری آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل شهریور 1402

مهدی انصاری آموزش صبحانه صبحانه شماره گواهینامه : P77A929679 مهدی انصاری آموزش صبحانه | دوره تخصصی آشپزی صبحانه های ملل

Read More