سمینار چیست ؟

سمینار خلاقیت مدیریت و فروش | ترکیه 2014

اولین کنفرانس خلاقیت فروش

سمینار خلاقیت مدیریت و فروش | ترکیه شهر استانبول خرداد ماه 93

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=241

 سمینار خلاقیت مدیریت و فروش | ترکیه شهر استانبول خرداد ماه 93 | سمینار خلاقیت | مدیریت و فروش | اولین کنفرانس “خلاقیت فروش”

مشاوره رایگان شبانه روزی
از طریق واتساپ ارسال کنید