آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط آموزشگاه

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط آموزشگاه اولین مدرسه

بیشتر بخوانید

اعظم غلامی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925949 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی اعظم غلامی |

بیشتر بخوانید

زهرا بخشی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925948 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی زهرا بخشی |

بیشتر بخوانید

نسیم عرب براقی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925947 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی نسیم عرب براقی

بیشتر بخوانید

امیربهادر انصافی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925946 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی امیربهادر انصافی |

بیشتر بخوانید

محمدرضا نوباوه وطن | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925945 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدرضا نوباوه وطن

بیشتر بخوانید

محسن زمانی سورشجانی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925944 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محسن زمانی سورشجانی

بیشتر بخوانید

جمشید خادمی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925940 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی جمشید خادمی |

بیشتر بخوانید

عبدالله بابامیری | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925939 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی عبدالله بابامیری |

بیشتر بخوانید

سیدحسین باباتبار | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925938 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سیدحسین باباتبار |

بیشتر بخوانید

حانیه حسنی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925937 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی حانیه حسنی |

بیشتر بخوانید

سعیده نیک نژادی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925936 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سعیده نیک نژادی

بیشتر بخوانید