باریستا امین بهبهانی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923762 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ امین بهبهانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

باریستا مسعود قربانی سینی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923761 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مسعود قربانی سینی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا مهرداد ابراهیمی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923760 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مهرداد ابراهیمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

باریستا مهدی اسکندری | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923759 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مهدی اسکندری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

باریستا دانیال ناهیدی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923758 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ دانیال ناهیدی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

باریستا تارا بوالحسنی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923757 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ تارا بوالحسنی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

باریستا آرزو رفیعی زاده | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923756 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ آرزو رفیعی زاده گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا عباس نادری اسرمی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923753 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ عباس نادری اسرمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا سید مرتضی طاهائی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923752 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سید مرتضی طاهائی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا اسماعیل صفائی منش | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923751 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ اسماعیل صفائی منش گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا امین صفائی منش | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923750 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ امین صفائی منش گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا مهرداد رضائی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923749 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مهرداد رضائی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید