باریستا علی مهدی زاده | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923465 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی مهدی زاده گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا مصطفی هاشمی پور | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923464 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مصطفی هاشمی پور گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا حمیدرضا بابارحیم | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923463 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ حمیدرضا بابارحیم گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا حجت احمدی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923462 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ حجت احمدی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا میثم راهوار | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923461 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ میثم راهوار گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا تهمینه محمودزاده خباز | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923460 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ تهمینه محمودزاده خباز گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا محمداحسان انتظاری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923458 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ محمداحسان انتظاری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا جاوید پیری زاده | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923457 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ جاوید پیری زاده گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا مصطفی توفیقی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923456 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مصطفی توفیقی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

باریستا سپیده فرزانه مراد | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923455 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا سپیده فرزانه مراد گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

باریستا علی فلاحی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923454 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت های باریستا علی فلاحی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

باریستا عرفان حسین دوست | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923453 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ عرفان حسین دوست گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید