سینا بیرامی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره خصوصی کافی شاپ باریستا سینا بیرامی : P77A922977 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای سینا

بیشتر بخوانید

نغمه المعی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره خصوصی کافی شاپ باریستا نغمه المعی : P77A922976 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم نغمه المعی

بیشتر بخوانید

پریسا تهمتن | مدرک بین المللی رشته خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره خصوصی کافی شاپ باریستا پریسا تهمتن : P77A922975 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم پریسا

بیشتر بخوانید

مونا شیدایی | مدرک بین المللی رشته خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره خصوصی کافی شاپ باریستا مونا شیدایی : P77A922974 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم مونا شیدایی

بیشتر بخوانید

مسعود شریفی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ مسعود شریفی : P77A922973 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مسعود

بیشتر بخوانید

سعید کرامت | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ سعید کرامت : P77A922972 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سعید

بیشتر بخوانید

پیام ملک محمدی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ پیام ملک محمدی : P77A922971 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

اردلان نقیب پور راوری | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ اردلان نقیب پور راوری : P77A922970 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

حسام حسینمردی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ حسام حسینمردی : P77A922969 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای حسام

بیشتر بخوانید

امیرتارخ قهرمانی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرتارخ قهرمانی : P77A922968 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای امیرتارخ

بیشتر بخوانید

عاتکه عطایی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ عاتکه عطایی : P77A922967 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم عاتکه

بیشتر بخوانید

حدیث پارسا تبار | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه دوره باریستا و مدیریت کافی شاپ حدیث پارسا تبار : P77A922966 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید