دوره نوشیدنی های سرد

آموزشدوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

معین رمضانی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922569 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای معین رمضانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

Read More
اسلایدشودوره تخصصی نوشیدنی های سردعناوین دوره های آموزشی

آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد | میکسولوژی مولکولی

آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد | میکسولوژی مولکولی به بخش آموزش ( نوشیدنی های سرد ، میکسولوژی مولکولی ) مدرسه قهوه

Read More