گزارش تصویری از اولین دوره تخصصی پاستا و سالاد در خانه باریستا ایران

گزارش تصویری از اولین دوره تخصصی سالاد و پاستا در خانه باریستا ایران در تاریخ ۹۷/۷/۱۵ دوره تخصصی پاستا و

بیشتر بخوانید

حمیده نطاق | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A921809 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا خانم حمیده نطاق از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مرجان صفازاده | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A921808 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا خانم مرجان صفازاده از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

وریا چناره | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A921792 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا وریا چناره از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد صابر کرمی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A921791 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا محمد صابر کرمی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی ابراهیم اصغرزاده

شماره گواهینامه : P77A921694 گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای ابراهیم اصغرزاده از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی زهرا حاجی خانی

شماره گواهینامه : P77A921693 گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی خانم زهرا حاجی خانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی محمدرضا قربانی

شماره گواهینامه : P77A921692 گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای محمدرضا قربانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی محمد حسین جانزاده

شماره گواهینامه : P77A921691 گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای محمد حسین جانزاده از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی حسام حاتمی

شماره گواهینامه : P77A921690 گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای حسام حاتمی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی حسین عمو هادی

شماره گواهینامه : P77A921689 گواهینامه آموزش تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای حسین عمو هادی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید