برشته کاری قهوه

آموزشآموزش 0 تا 100آموزش رُست قهوهلیست کامل هنرجویان

فاطمه زمانی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور 1402

فاطمه زمانی رست قهوه شماره گواهینامه : P77A929652 فاطمه زمانی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش رُست قهوهلیست کامل هنرجویان

احمدرضا یگانه شاد رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور 1402

احمدرضا یگانه شاد رست قهوه شماره گواهینامه : P77A929651 احمدرضا یگانه شاد رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش رُست قهوهلیست کامل هنرجویان

فرهاد نعمتی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور 1402

فرهاد نعمتی رست قهوه شماره گواهینامه : P77A929650 فرهاد نعمتی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش رُست قهوهلیست کامل هنرجویان

سیدمحمد مسعودیان رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور 1402

سیدمحمد مسعودیان رست قهوه شماره گواهینامه : P77A929649 سیدمحمد مسعودیان رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش رُست قهوهلیست کامل هنرجویان

احمدرضا غلامشاهی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور 1402

احمدرضا غلامشاهی رست قهوه شماره گواهینامه : P77A929648 احمدرضا غلامشاهی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش رُست قهوهلیست کامل هنرجویان

رضا محمدی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور 1402

رضا محمدی رست قهوه شماره گواهینامه : P77A929647 رضا محمدی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش رُست قهوهلیست کامل هنرجویان

حمیدرضا غلامشاهی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور 1402

حمیدرضا غلامشاهی رست قهوه شماره گواهینامه : P77A929646 حمیدرضا غلامشاهی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش رُست قهوهلیست کامل هنرجویان

محمدهادی صف شکن رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور 1402

محمدهادی صف شکن رست قهوه شماره گواهینامه : P77A929645 محمدهادی صف شکن رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش رُست قهوهلیست کامل هنرجویان

سیدهادی احمدی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور 1402

سیدهادی احمدی رست قهوه شماره گواهینامه : P77A929644 سیدهادی احمدی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش رُست قهوهلیست کامل هنرجویان

محمد داراب زاده رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور 1402

محمد داراب زاده رست قهوه شماره گواهینامه : P77A929643 محمد داراب زاده رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش رُست قهوهلیست کامل هنرجویان

سیدعلیرضا خراسانی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور 1402

سیدعلیرضا خراسانی رست قهوه شماره گواهینامه : P77A929642 سیدعلیرضا خراسانی رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش رُست قهوهلیست کامل هنرجویان

محسن میرچناری اصل رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری قهوه شهریور 1402

محسن میرچناری اصل رست قهوه شماره گواهینامه : P77A929641 محسن میرچناری اصل رست قهوه | آموزش فراوری و برشته کاری

Read More