علی اکبر عمویی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه علی اکبر عمویی : P77A922730 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای علی اکبر عمویی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

علیرضا بختیاری | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه علیرضا بختیاری : P77A922729 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای علیرضا بختیاری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید