استخدام باریستا

آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپاسلایدشوباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپ

آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط آموزشگاه

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط آموزشگاه اولین مدرسه

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش خصوصی کافی شاپ باریستاباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپعناوین دوره های آموزشی

باریستا | آموزش قهوه، باریستایی و مدیریت کافی شاپ | تایم آخر هفته

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران باریستا | آموزش قهوه، باریستایی و مدیریت کافی شاپ | تایم آخر هفته

Read More
اخبارسازمان جهانی کارفنی حرفه ایکار آموزمطالب آموزشی

کارآموز کیست ؟ | کارآموزی چیست؟

شرایط و رابطه استخدام کارگر در کارآموزی | استخدام باریستا کارآموز کیست؟ | کارآموزی چیست؟ | کارورزی، جهشی در مسیر

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

اعظم غلامی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925949 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی اعظم غلامی |

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

زهرا بخشی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925948 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی زهرا بخشی |

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

نسیم عرب براقی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925947 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی نسیم عرب براقی

Read More
آموزشآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

امیربهادر انصافی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925946 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی امیربهادر انصافی |

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

محمدرضا نوباوه وطن | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925945 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محمدرضا نوباوه وطن

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

محسن زمانی سورشجانی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925944 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی محسن زمانی سورشجانی

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

جمشید خادمی | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925940 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی جمشید خادمی |

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

عبدالله بابامیری | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925939 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی عبدالله بابامیری |

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستاباریستا و مدیریت کافی شاپلیست کامل هنرجویان

سیدحسین باباتبار | آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925938 دوره تخصصی آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی سیدحسین باباتبار |

Read More