آموزش 0 تا 100

آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

پرهام زرین میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

پرهام زرین میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929617 پرهام زرین میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

شهاب علیزاده آجائی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

شهاب علیزاده آجائی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929616 شهاب علیزاده آجائی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

احمد معصومی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

احمد معصومی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929615 احمد معصومی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

مرتضی جهانی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

مرتضی جهانی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929614 مرتضی جهانی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

مهرشاد تاجیک میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

مهرشاد تاجیک میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929613 مهرشاد تاجیک میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

زهرا عزیزی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

زهرا عزیزی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929612 زهرا عزیزی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

سپیده عالی پور میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

سپیده عالی پور میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929611 سپیده عالی پور میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

پریا اکبری نسب باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

پریا اکبری نسب باریستا شماره گواهینامه : P77A929610 پریا اکبری نسب باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

روزا اصلان فرد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

روزا اصلان فرد باریستا شماره گواهینامه : P77A929609 روزا اصلان فرد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

ناهید موسوی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

ناهید موسوی باریستا شماره گواهینامه : P77A929608 ناهید موسوی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

بهارک وزیرنظامی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

بهارک وزیرنظامی باریستا شماره گواهینامه : P77A929607 بهارک وزیرنظامی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

مانی جوینی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

مانی جوینی باریستا شماره گواهینامه : P77A929606 مانی جوینی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More